Обява за подбор по документи за длъжността "Старши експерт", Отдел "Транспорт", Дирекция "Транспорт, чистота и екология"

Размер на шрифта: A A A

1. Кратко описание на длъжността: 
• Изготвя становища и предлага решения по важни въпроси от дейността на администрацията свързани с транспорта.
• Изготвя становища, справки, докладни, протоколи и други за състоянието и актуалността на пътните знаци, светофарните уредби и пешеходните пътеки.
• Участва в комисии и дава становища по решаване на въпроси свързани с безопасността на движение по пътищата на територията на Община Стара Загора.
• Осъществява контрол за работата на светофарните уредби.
• Дава становища за изграждане и поддръжка на вертикалната сигнализация на уличната мрежа с пътни знаци и други средства за сигнализиране, съобразно нормативната уредба.
• Дава становища за полагане на хоризонтална маркировка на уличната мрежа на територията на Община Стара Загора.
• Извършва проучвания за промяна на организация на движението: основни улици, булеварди и кръстовища на територията на Община Стара Загора.
• Дава становища за изграждане на вертикална и хоризонтална сигнализация и светофарни уредби.
• Прави проверки по молби и жалби на граждани и подготвя отговор за резултатите от проверките.
• Изготвя анализ на съществуващото състояние на организацията на движението, пътната маркировка и светлинната сигнализация, отчита местоположението на пешеходните пътеки.
• Дава предложения за разработване на схеми за организация на движението.

 


2. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 
• Минимална образователна степен бакалавър.
• Професионална област – технически или стопански науки.
• Професионален опит – минимум една година в областта на изграждането и поддръжката на хоризонтална и вертикална маркировка на уличната мрежа и други средства за сигнализация, съобразно нормативната уредба.

 

3. Допълнителни умения и квалификация:  
• Компютърна грамотност.
• Много добро познаване на Закона за движение по пътищата, Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата, Наредбата за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.


4. Необходими документи:
• Автобиография/СV.
• Копие от диплом за завършено висше образование.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация.

 

Документите на кандидатите ще се приемат до 24.03.2017 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали