Обява за подбор по документи за длъжността "Главен експерт", Отдел "Разпореждане с общинска собственост", Дирекция "Общинска собственост и стопанска политика"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Главен експерт", Отдел "Разпореждане с общинска собственост", Дирекция "Общинска собственост и стопанска политика".

1. Кратко описание на длъжността:

• Изготвяне на експертни анализи, оценки, становища и участие в разработването на проекти на нормативни актове.
• Разработване на методики и механизми и предоставяне на методически указания по прилагането на административни актове във връзка с дейността на отдела и дирекцията.
• Процесуално представителство пред съдилищата в страната и техните юрисдикции.
• Изготвяне на становища за правилното прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове, в областта на придобиването, регистрирането, управлението и разпореждането с общинска собственост.
• Изготвяне на предложения за промяна на действащите наредби на Общината и предложение до Общински съвет относно управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и учредяване на вещни права върху тях.
• Изготвя отговори на жалби, сигнали и предложения на граждани.
• Участие в процедури по прилагане на НРУУРОЖИ.
• Участва в подготовката на документациите за провеждане на търгове и конкурси.
• Участва в работни групи и комисии по конкретни проблеми, касаещи общинската собственост.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Висше юридическо образование.
• Професионален опит – минимум две години .

3. Допълнителни умения и квалификация:

• Компютърна грамотност.

4. Необходими документи:

• Автобиография/СV.
• Копие от диплом за завършено висше образование.
• Удостоверение за правоспособност.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация.

5. Вид заетост:

• До завръщане на титуляра /по заместване/.

Документите на кандидатите ще се приемат до 24.03.2016 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали