Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел "Кадастър и регулация'

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №022-ДСл от 01.08.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

I. Конкурсът се обявява за длъжността:

Началник на отдел „Кадастър и регулация“

в Дирекция „Строителство и инвестиции“ на Община Стара Загора

Брой работни места за които се обявява конкурсът — 1 работно място.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен - Бакалавър;
2. Област на висшето образование - „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
З. Специалност - „Геодезия“ или „Геодезия, картография и фотограметрия”;
4. Ранг III младши и/или 4 години професионален опит;

 

III. Допълнителни изисквания, умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Познаване на нормативната уредба за дейността на общините. Компютърни умения.

 

IV. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжностга, за която кандидатства;
з. Копие на диплома за завършено висше образование по съответната образователна степен, професионално направление и специалност;
4. Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Копие на документ за компютърни умения;
6. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидатьт е работил като държавен служител;

 

VI. Mясто и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси” от 08.30 часа до 17.30 часа.VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:

1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики“ №107 - Партер.
2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg Телефон за информация: 042/614-631; 042/614-633.VIII. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи и организира работата по прилагане, поддържане и обявяване схеми и планове по устройство на територията. Осъществява контрол по административното обслужване на гражданите във връзка с дейности по устройство на територията.


IX. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 900 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали