Конкурс за заемане на длъжността "Главен художествен ръководител" на Общински фолклорен ансамбъл "Загоре"

Размер на шрифта: A A A

На основание Заповед № 10-00-742/22.04.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора и във връзка с чл.90, ал.1 и 2 и чл.91 от Кодекса на труда, Община Стара Загора

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за заемане на длъжността "Главен художествен ръководител" на Общински фолклорен ансамбъл "Загоре"- Стара Загора при следните условия:

 

1. Начин на провеждане на конкурса
1.1.Защита на концепция за дейността и развитието на Общински фолклорен ансамбъл "Загоре" - Стара Загора за период от четири години, подробно разработена за първата от тях
1.2.Събеседване

 

2. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните изисквания
2.1. Образование - висше, професионално направление - "Музикално и танцово изкуство" според Класификатора на областите на висше образование и професионално направление.
2.2. 0бразователно - квалификационна степен - "магистър"
2.3. Професионален опит - минимум пет години в съответното направление
2.4. Притежаване на управленска компетенция, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; мениджърски умения
2.5. Притежаване на организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях
2.6. Познаване и прилагане на българското законодателство в областта на културата
2.7. Притежаване на комуникативна компетентност и умение за работа в екип

 

Като предимство се счита:
Владеене на чужд език
Компютърни умения

 

3. Необходими документи за участие в конкурса
3.1. Заявление до Кмета на Община Стара Загора
3.2. Професионална автобиография
3.3. Документ за завършено висше образование, професионално направление - "Музикално и танцово изкуство" с образователна степен "магистър" - оригинал и копие
3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата- /трудова или служебна книжка/ - оригинал и копие
3.5. Документ за самоличност- оригинал и копие
3.6. Медицинско свидетелство, издадено от болнично или поликлинично заведение /при прекъсване на трудовия стаж за срок над 3 месеца/
3.7. Свидетелство за съдимост
3.8. Документ за владеене на чужд език /ако притежава такъв/
3.9. Документ за компютърна подготовка /ако притежава такъв/
3.10. Писмено разработена концепция за развитие на Общински фолклорен ансамбъл "Загоре" Стара Загора за срок от четири години, подробно разработена за първата от тях
а/ визия за мястото на ансамбъла сред останалите културни институти и организации в региона и страната
б/ стратегия за творческото развитие на ансамбъла с подробен план за първата година; обновяване и обогатяване на фолклорния репертоар и формите на дейност
в/ популяризиране на създадения творчески продукт и участие в публични изяви с местен, национален и международен характер
г/ съотвествие на концепцията с конкретната среда, в която работи ансамбълът
г.а./ демографски и културни особености, традиции и тенденции
г.б./ организационна структура и начини за нейното реформиране и оптимизиране, виждане за кадровото осигуряване и развитие на кадрите
г.в./ политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал
д/ възможности за увеличаване и разширяване аудиторията на фолклорния ансамбъл
е/ финансово управление на ансамбъла и възможности за набиране на допълнителни средства и алтернативно финансиране
ж/ поддържане и подобряване на материалната база на ансамбъла

 

4. Срок за заемане на длъжността - четири години

 

5. Документите за участие в конкурса от т.3.1 до т.3.10. включително се подават в гр.Стара Загора , бул."Цар Симеон Велики" 107, Община Стара Загора, ет.7, ст.707, тел. 042/614-867 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.
Писмената разработка на концепция за развитие на Общински фолклорен ансамбъл "Загоре"- Стара Загора за период от четири години, подробно разработена за първата от тях, се представя в седем екземпляри, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик.

 

6. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на всеки кандидат за запознаване с нея в ст.707, ет.7 на Община Стара Загора.

 

7. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали