Конкурс за управител на "Обредни дейности" ЕООД Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.60 от Наредбата за избор на управител на търговско дружество с общинско участие, Решение № 721/30.01.2017г.на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 291/27.02.2017г. 2017г. на Кмета на Община Стара Загора

О Б Я В Я В А

Конкурс за управител на „Обредни дейности” ЕООД Стара Загора

 

Кандидатите да имат завършено висше образование и трудов стаж минимум 5 години, от които 2 години на ръководна длъжност, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления, освен ако са реабилитирани.
Допуснатите до участие в конкурса кандидати да разработят и представят програма за развитие на дружеството за тригодишен период на управление
Конкурсът ще се проведе на два етапа.
1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2.Представяне на разработените програми от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.
Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса, както график и място на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикуват на интернет страницата на Община Стара Загора.
Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок до 05.04.2017г.

 

Документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса
- Диплома за висше образование
- СV /Автобиография/
- Свидетелство за съдимост
- Медицинско свидетелство
- Копие от документ за изискуемия трудов стаж и копие на документ за професионален опит.

Документи се приемат до 17.00 часа на 20.03.2017г. /включително/ в Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ 107, етаж 4, стая 405.

За справки: телефон 042/614635

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали