Конкурс за управител на МЦ "Дерма Гард - Стара Загора" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 60 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества с общинско участие, Решение № 2409 от 25.07.2019г.на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-1445 от 29.07.2019г. на Кмета на Община Стара Загора

 

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

Конкурс за управител на МЦ „Дерма Гард - Стара Загора“ ЕООД

 

                   Кандидатите да имат завършено висше образование и минимум 5 години трудов стаж като лекар по кожновенерически заболявания, от които 2 години на ръководна длъжност, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите. Кандидатите за участие в конкурса да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако  са  реабилитирани.

                   Допуснатите до участие в конкурса кандидати да разработят и представят програма за развитие на дружеството за тригодишен период на управление.

Конкурсът ще се проведе на два етапа.

1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще се допуснат кандидатите, които отговарят на поставените изисквания.

2.Представяне на разработените програми от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.

          Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса,  както график и място и дата на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикуват на интернет страницата на Община Стара Загора.

                   Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок до 23.08.2019г.

 

                  Документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в конкурса
  • Копие от диплома  за висше образование
  • Автобиография /СV/
  • Свидетелство за съдимост
  • Копие от трудовата /осигурителна книжка/ за изискуемия трудов стаж

Документи се подават до 19.08.2019г. включително в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405.

За справки: телефон 042/614635

Горещ телефон
за сигнали