Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Секретар на община

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №027 -ДСл от 28.08.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

 

І. Конкурсът се обявява за длъжността: Секретар на община

 

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Образование: Висше, с минимална образователно-квалификационна степен - „Магистър“;
2. Професионален опит: 5 години и/или придобит II-ри младши ранг

 

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: професионален опит в областта на публичната администрация; познания и компетентности в областта на местното самоуправление и местната администрация;

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е оставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
4. Копия на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или за присъден ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител;

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“ в рамките на работното време от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.

 

VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:
1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107” - Партер.
2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg 

 

VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организира дейността на общинската администрация, съобразно Устройствения правилник на Община Стара Загора. Ръководи и контролира работата на отделните структурни звена на Общинска администрация и звената към нея. Организира и контролира дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване, както и останалите звена на пряко подчинение съгласно действащата структура. Контролира и отговаря за спазването на процедурите по документирането и съхраняването на документацията. Организира и контролира разработването на вътрешни правила за работа на администрацията и утвърждава вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица. Отговаря за оценяването на служителите от Общинска администрация. Утвърждава длъжностни характеристики, при спазване изискванията на НУРОИСДА и Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители. Контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Административно процесуалния кодекс, Наредбата за административното обслужване, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите изисквания по тяхното прилагане. Подпомага Кмета на общината по административни въпроси и за другите бюджетни функции: Образование, Култура, Здравеопазване и социални дейности. Ръководи и организира поддържането на актуално състояние на избирателните списъци и целият процес по подготовката на избори и местните референдуми. Контролира условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността. Изпълнява и други дейности, определени в нормативни актове или възложени от Кмета на общината.

 

ІХ. Размер на основната заплата: 600 лв - минимална за длъжността, като индивидуалният размер на основна месечна заплата ще бъде определен при назначаването, съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали