Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на сектор "Отчитане на разходи", Отдел "Счетоводство"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №033-ДСл от 09.11.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността:Началник на сектор
Сектор „Отчитане на разходи“
Отдел „Счетоводство“
Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“
Община Стара Загора
Брой работни места за които се обявява конкурсът – 1 работно място.

 

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Образование: Висше;
2. Степен на образование - Бакалавър;
3. Професионален опит: 3 години и/или;
4. Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши.

 

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации:
1. Познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя /Закон за счетоводството, Закон за устройство на държавния бюджет, всички нормативни и подзаконови нормативни актове/;
2. Професионален опит в областта на бюджетното счетоводство и бюджетно планиране;
3. Професионална квалификация икономика, специалност Счетоводство;
4. Компютърна грамотност .

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е оставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3. Копие на диплома за завършено висше образование по съответната образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
4. Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Копия на документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива.
6. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител.

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“ от 08.30 часа до 17.30 часа.

 

VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на: Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bgТелефон за информация: 042/614-631; 042/614-633.

 

VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Реализиране политиката на Общината за ефективно и ефикасно постигане на финансовите й цели, в съответствие на съществуващото законодателство и съобразно компетенциите и задълженията, които изпълнява, като Началник на сектор “Отчитане на разходи”. Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейността на сектора. Участва във дейностите по формирането, отчитането и контрола на разходите извършвани в Общината за правилното изготвяне на месечните, тримесечните и годишни касови и счетоводни отчети. Обобщава и контролира разходните касови и счетоводни отчети и на всички второстепенни и третостепенни разпоредители с кредити. Участва при съставянето на финансовите планове и разчети, отчетите за касовото изпълнение на бюджета, програмно ориентирания бюджет, баланса, съгласно действащото счетоводно и данъчно законодателство.

 

ІХ. Граници на основната заплата, определена за длъжността: от 460 лв. до 1300 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали