Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел "Устройство на територията"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 037-ДСл от 23.11.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

 

І. Конкурсът се обявява за длъжността:
Началник на отдел
Отдел „Устройство на територията“,
Община Стара Загора
Брой работни места за които се обявява конкурсът – 1 работно място.

 

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше
2. Степен на образование - Бакалавър;
3. Професионален опит: 4 години и/или
4. Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши;

 

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации:

1. Професионална област – Строителство и архитектура, професионална квалификация – Архитект;
2. Компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office (Word, Excel), Internet.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Писмено заявление за участие в конкурса/по образец, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС/;
2. Декларация по чл.17, ал.2 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копие на диплома за завършено висше образование по съответната образователно-квалификационна степен, професионално направление, специалност и правоспособност;
4. Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Копие на документ за компютърни умения;
6. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител;

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“ от 08.30 часа до 17.30 часа.

 

VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на: Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg. Телефон за информация: 042/ 614-631; 042/614-633.

 

VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира работата на отдел „Устройство на територията“ по прилагане, поддържане и обявяване на схеми и планове по устройство на територията. Административно обслужване на гражданите във връзка с дейности по устройство на територията.ІХ. Граници на основната заплата, определена за длъжността: от 460 до 1400 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали