Конкурс за длъжността Старши специалист в Дирекция „Гражданско състояние“

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
 

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 77 от 22.06.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора

 
О Б Я В Я В А
 
Конкурс за длъжността Старши специалист в Дирекция „Гражданско състояние“ при спазване на следните условия:
 

1. Кратко описание на длъжността:

Извършва дейности свързани с ЕСГРАОН и гражданско състояние в Дирекция „Гражданско състояние“. Съставя актове за раждане и граждански брак. Работи с локална и национална база данни „Население“. Съставя и поддържа Регистъра на населението на общинско ниво. Поддържа и обработва картотеката. Изготвя уведомления за Агенцията по вписванията. Изпълнява функции на длъжностно лице по гражданско състояние – сключва граждански бракове. Оказва методологическа и практическа помощ на кметствата и кметските наместничества.
 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Средно образование;
• Професионална област – без ограничения;
• Професионален опит - 1 година, който да бъде свързан с административен опит.
 

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите - придобити като професионален опит компетентности, свързани с: познаване на структурата и функциите на администрацията; способности за създаване на благоприятен климат и работа в екип; владеене на добра техника на говора; умение за общуване и добра комуникативност; отлични умения за работа с компютър.

 
4. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът да се проведе, чрез:
• Подбор по документи;
• Решаване на тест;
• Практическа задача;
• Интервю.
За практическата задача е необходимо кандидатите предварително да се подготвят за изпълнение на избрани и наизустени от тях: стихотворение и част от текст в проза.
 

5. Необходими документи:

• Заявление за участие в конкурс;
• Подробна автобиография/СV;
• Копие от диплом за завършено образование;
• Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността и вида на професионалния опит;
• Копие от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива;
• Свидетелство за съдимост.
 

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите на кандидатите ще се приемат до един месец от датата на публикуването на обявата в стая №401, Отдел “Човешки ресурси”, Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.
Недопуснатите до участие в конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за съображенията по отказа.
За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали