Обява за подбор по документи за длъжността "Главен експерт", Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"

Размер на шрифта: A A A

1. Кратко описание на длъжността:

 • Участва с предложения при подготовка на годишните програми за строителство и ремонти на общински ВиК обекти.
 • Участва в ЕСУТ, като разглежда част ВиК на инвестиционни проекти за съответствие с разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.
 • Участва в изготвянето на задания за проектиране на строителни общински обекти, включени в бюджета.
 • Участва в подготовката на документация, свързана с Оперативните програми на Европейския съюз.
 • Участва в изготвянето на количествено-стойностни сметки за общински обекти.
 • Упражнява инвеститорски контрол по част ВиК при изпълнението на СМР на общински обекти, като съгласува Акт обр.19.
 • Проверява и съгласува екзекутивна документация в част ВиК.
 • Участва в подготовка на тръжната документация за откриване и провеждане процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП за проектиране, изпълнение СМР, упражняване на строителен надзор на общински обекти.
 • Участва в приемателни комисии на РДНСК, като подписва протоколи обр.16 за обекти общинска собственост.
 • Извършва проверки на строежи от IV, V и VI категория за спазване на изискванията на чл.169 , ал.1 и 3 от ЗУТ, подзаконовите нормативни актове, спазването на одобрените планове по ПБЗ и изготвя писмен отчет към РДНСК и
 • Води преписки със съответните ведомства и министерства при необходимост и дава предложения за годишните инвестиционни програми и др.

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“.
 • Специалност – „Водоснабдяване и канализация“.
 • Професионален опит – минимум две години.

 

3. Допълнителни умения и квалификация:

 • Компютърна грамотност.

 

4. Необходими документи:

 • Автобиография/СV.
 • Копие от диплом за завършено висше образование по изискваната специалност.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация /ако притежава такава/.

 

5. Вид заетост:

 • По заместване.
 • Пълно работно време.

Документите на кандидатите ще се приемат до 24.06.2022 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел:  042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали