Конкурс за управител на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.60 от Наредбата за избор на управител на търговско дружество с общинско участие, Решение № 266/30.04.2020г. на Общински съвет и Заповед № 10-00-1468/29.05.2020г. на Кмета на Община Стара Загора

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

Конкурс за управител на „Автосервиз на здравни заведения” ЕООД

Стара Загора

Кандидатите да имат завършено висше образование и трудов стаж минимум 5 години, от които 2 години на ръководна длъжност, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите. Да са в трудоспособна възраст. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления, освен ако са реабилитирани.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати да разработят и представят програма за развитие на дружеството за тригодишен период на управление

            Конкурсът ще се проведе на два етапа.

            1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

            2.Представяне на разработените програми от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.

Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса,  както дата и място на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикуват на интернет страницата на Община Стара Загора на 18.06.2020г.

Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят   на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок до 03.07.2020г.

 

                 Документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в конкурса
  • Копие на диплома  за висше образование
  • СV /Автобиография/
  • Свидетелство за съдимост
  • Медицинско свидетелство
  • Копие от документ за изискуемия трудов стаж и копие на документ за професионален опит.

 

Документи се приемат до 17.00 часа на 16.06.2020г. /включително/ в Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ 107, Информационен център - Деловодство.           

За справки: телефон 042/614635

 

Горещ телефон
за сигнали