Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

На основание чл.18, ал.1 и ал.2  от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл.4, ал.1, чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед №10-00-1994 от 20.09.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора

О Б Я В Я В А:

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Стара Загора

1. Изисквания към кандидатите:

- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;

- професионален опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола,  вътрешния или външния одит;

 - да не участват в повече от два одитни комитета.

2. Необходими документи за участие в подбора:

- писмено заявление по образец, за участие в процедурата за подбор на външни членове на Одитния комитет на Община Стара Загора, Приложение №1;

- подробна професионална автобиография;

- декларация по образец от лицето, за обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (не участва в повече от два одитни комитета), Приложение №2;

- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн. ДВ, бр.69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 86 от 2017 г.), за допълнителни квалификации и за правоспособност;

- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);

- копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др. за допълнителна квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (ако притежават такива) по преценка на кандидата.

 

Документите, които са по образец могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Стара Загора - www.starazagora.bg - секця /Информация и услуги/ Конкурси и обявления за работа.

 

3. Начин на провеждане на подбора:

-  преглед  на представените от кандидатите  изискуеми документи  и

-  интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет  (до кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочения от тях e-mail адрес, ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в която ще бъде посочени, датата, място и часът в който кандидатът следва да се яви на интервю).

4. Правомощия  и задължения  на одитния комитет:

- съгласува статута и числеността на отдел „Вътрешен одит“, стратегическите и   годишните планове за дейността по вътрешен одит;

- разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и  годишния доклад за дейността по вътрешен одит;

-  запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в Община Стара Загора;

-  наблюдава процеса по управление на риска в Община Стара Загора и дава становища с препоръки за подобряването му;

- осъществява взаимодействие с външните одитори, съобразно чл.32 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор от 31.01.2017 г.

- наблюдава процесите на финансово отчитане в Общината и дава становища с препоръки за подобряването им;

-  наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Община Стара Загора и дава становища с препоръки за подобряването им;

 - има право на свободен достъп до Кмета, до Ръководителя на вътрешния одит и до Председателя на Общински съвет;

-  заседава най-малко веднъж на 2 месеца;

-  в нормативно определените срокове изготвя и представя за съгласуване на Кмета Статут на одитния комитет и  го оповестява на вътрешната информационна страница на Общината или по друг подходящ начин; 

-  в нормативно определените срокове изготвя правила и процедури  за работата си и ги оповестява на вътрешната информационна страница на общината или по друг подходящ начин; 

- изготвя годишен доклад за дейността си, който предоставя на Кмета и на Председателя на Общинския съвет и организира изпращането му на Министъра на финансите и публикуването му на вътрешната информационна страница на Общината.

-  писмено уведомява министъра  при необходимост, съобразно чл.35 от  Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети;

 - други, съобразно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор от 31.01.2017 г. и приложимото законодателство.

5.  Ред за провеждане на заседанията на Одитният комитет: Най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията и становищата на Одитният комитет се вземат с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Комитетът не може да взема решения неприсъствено. Не се допуска въздържане от гласуване. Одитният комитет се ръководи от председател, който организира и свиква заседанията на комитета.

6. Описание на задълженията на външен член на Одитния комитет: Участва в заседанията на Одитният комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл.18, ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитният комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията на Одитния комитет ще се провеждат в  сградата  на община Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.

7. Възнаграждение за участие в заседанията на Одитния комитет - половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.

8.   Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице  на адрес:

гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107 в деловодство на Община Стара Загора, в срок  от 16.10.2019 г. до 28.10.2019 г. включително, в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на Одитния комитет на Община Стара Загора“, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,30 часа.

До участие в подбора ще се допускат кандидатите представили в срок изискуемите документи.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Същият ще бъде публикуван на интернет страницата на община Стара Загора.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на посоченият от тях електронен адрес за датата, часа  и мястото на провеждането на интервюто.

9. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с подбора:

Информационен център - Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107

www.starazagora.bg, секця /Информация и услуги/ Конкурси и обявления за работа

 

За допълнителна информация: тел. 042 / 614 616     Ръководител Вътрешен одит

                                                     тел. 042 / 614 633     Началник отдел „Човешки ресурси“

Горещ телефон
за сигнали