Процедура за набиране и подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" /на граждански договор/

Размер на шрифта: A A A

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ - процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на специалисти за следните длъжности на граждански договор: 

А. Длъжности за услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище":

А.1. Педагог в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" – граждански договор за 200 часа до 01.09.2021г. Дейностите се изпълняват в месеците Юли и Август 2021г.

Описание на задълженията - проучва целевана група, с която ще работи с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейността; Оказва методическа подкрепа на медиатора, включен в дейността, относно мотивиране и привличане на представители на целевата група; Разработва програма и обучителни материали за провеждане на лятното училище; Изготвя учебен план за образователната дейност и прогноза за очакваните резултати, както и изпълнението на всички дейности, включени в плана; Изготвя подробен план-график за провеждане на лятното училище, включващ образователни елементи, комбинирани с интерактивни методи и игри, състезания, екскурзии и други творчески и познавателни дейности; Планира и осъществява взаимодействието с родителите и партньорите в образователната дейност; Насърчава включването на родителите от целевата група в планирането, организирането и провеждането на различните прояви, съпътстващи лятното училище; Изготвя списък на необходимите пособия, материали образователни и занимателни игри, както и други необходими средства за екскурзии и посещения; Провежда дейности по формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и за изграждане на умения за активно  и самостоятелно учене, на умения за работа в екип и група, на умения за решаване на проблеми и на умения за критично мислене; Подпомага преодоляването на затрудненията в изучаването на български език; Създава и поддържа индивидуално досие на всяко дете, включено в лятното училище; Участва при необходимост в срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа и подобряване на прилаганите методи; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугата, в която участва.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  –  „Педагогика“
 • Педагогическа правоспособност по начална или предучилищна педагогика
 • Минимален професионален опит – 2 години по специалността. 

Допълнителни компетенции:

 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование;
 • Отлична комуникативност.

Предимство:

 • Да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми, деца, живеещи във високо рискови общности;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

А.2. Медиатор/Помощник-възпитател в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ – граждански договор за 200 часа до 01.09.2021г.  Дейностите се изпълняват в месеците Юли и Август 2021г.

Описание на задълженията - Медиатор/Пом. възпитател – Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество; Участие в оценка на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение; Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване и участие на детето в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”; Разпространение на информационни и образователни материали сред целевите групи; Съдействие за провеждане на информационни срещи за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”; Придружаване на децата до услугата по указание на педагога и след писмено съгласие на родителите; Подпомагане на педагога в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” при осъществяването на неговите задачи; Подпомагане на педагога в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”; Участие в посещенията, заедно с децата и родителите, на общообразователните училища с цел запознаване с началните учители и учебната обстановка; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.     

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Средно образование;
 • Минимален професионален опит – Не се изисква;

Допълнителни компетенции:

 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Отлична комуникативност.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
 • Да познават местните уязвими общности в община Стара Загора, културни особености, традиции, език и др.;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление по образец – Приложение 1;
 • Документ за самоличност /за сверка/;
 • Професионална автобиография по образец – Приложение 2;
 • Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец – Приложение 4;

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 02.07.2021г. включително в сградата на Общинска администрация  - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, ет. 7, стая 718.

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи.

РЕД И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Подборът протича в два етапа: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Провеждане на интервю след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати.

До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, определена със заповед на кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионални и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидата по следните критерии:

 • Професионална квалификация.  
 • Индивидуални способности и професионални умения.  
 • Лични качества.

На база средноаритметичния брой точки, определени от членовете, се оформя крайната оценка на кандидата.   

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати за съответната длъжност. Списъкът се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора. Той дава точна и ясна информация за класираните кандидати, резервите и неодобрените. Чрез огласяването на списъка става и уведомяването за резултатите от проведената процедура.                  

За допълнителна информация:

 • 042 614 871 – Ръководител на проекта
 • 042 614 878 – Координатор
 • 042 614 872 – Технически сътрудник                                                 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали