Процедура за набиране и подбор на персонал за „Център за обществена подкрепа“

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал за „Център за обществена подкрепа“ 
/на трудов договор/

Във връзка с изпълнение на проект Проект BG05M9OP001-2.019-0032-C01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация за децата и младежите – община Стара Загора“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал и специалисти за следните длъжности по трудово правоотношение:

В. Длъжности за „Център за обществена подкрепа“:

В. 1. Ръководител – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Психология“, „Здравно-социален мениджмънт“ или друга специалност от областите социални или хуманитарни науки;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.

Допълнителни компетенции:

 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения, умения за работа в екип, инициативност, толерантност, отговорност;
 • Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства;
 • Да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъдат мотивирани да работят с тях.
 • Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини;
 • Взаимодействие с различни институции;
 • Организационни умения, самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими групи;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

Кратко описание на длъжността:

 • Отговаря за цялостната организация за функционирането на социалната услуга;
 • Следи за спазването на закони, правилници, наредби, методики и подзаконовите нормативни актове, приложими за социалната услуга;
 • Следи за целесъобразното изготвяне и поддържане на цялостната документация;
 • Поставя задачи на персонала и контролира тяхното изпълнение;
 • Уведомява ръководителя на проекта, както и персонала за всички събития, които имат значение за успешното изпълнение на услугите.

В. 2. Социален работник – 4 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Социални дейности“, „Социална педагогика“ или друга специалност от областите Хуманитарни или Социални науки;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.

Допълнителни компетенции:

 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност; отговорност;
 • Нагласи и мотивация за работа с деца и младежи, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;
 • Организационни умения, самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими групи;
 • Готовност за активно участие в обучителен процес и дейности свързани с обмяна на опит;
 • Компютърни умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Предимство:

 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

Кратко описание на длъжността:

 • Участва при оценка на потребностите и изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите;
 • Извършва социална оценка, проучва и събира данни за детето, неговото семейство, родителския капацитет и др., с цел определяне на индивидуални цели за работа с потребителите;
 • Планира социална работа с потребителите на услугата в краткосрочен и дългосрочен план, като спазва определените срокове;
 • Съгласува изготвения план с потребителя, родителите (настойника) на детето или с лицето, което полага грижи за него;
 • Информира по подходящ начин детето и родителите за правата и задълженията им;
 • Осъществява мерки за социална адаптация и интеграция на потребителите;
 • Предоставя информация и социално-правни консултации на родителите, които имат проблеми при отглеждането и възпитанието на децата си;
 • Води съответната документация по предоставяне на услугите и отразява социалната работа с потребителя в стандартизирани формуляри;
 • Участва в екипни срещи за обсъждане на работа по случай;
 • Стриктно спазва утвърдените графици за работа.

В. 3. Психолог – 4 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Психология“;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.

Допълнителни компетенции:

 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност; отговорност;
 • Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Предимство:

 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
Кратко описание на длъжността:
 • Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова работа с потребителите с цел тяхната реинтеграция и социално включване в гражданското общество;
 • Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на децата и родителите за усвояване на умения за самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната;
 • Изготвяне на графиците за провеждане на групова и индивидуална работа в услугата за подкрепа на децата и родителите за лична изява и интереси, както и за тяхното професионално ориентиране;
 • Води необходимата документация и отчетност

В. 4. Логопед – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Логопедия“, „Специална педагогика (логопедия)“, „Дефектология“
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство
Допълнителни компетенции:
 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Отлична комуникативност;
 • Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства;
 • Да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъдат мотивирани да работят с тях.
Предимство:
 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
Кратко описание на длъжността:
 • Проучване и анализиране на индивидуалните потребности на децата и родителите им и насочване към подходящите за тях дейности от услугата, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
 • Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
 • Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси за подпомагане на говорното развитие на детето им;
 • Предоставя логопедични услуги за деца в центъра;
 • Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата;
 • Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 • Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
 • Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на обучителни и информационни материали;
 • Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи и създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги.

В. 5. Педагог – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Начална и предучилищна педагогика“ или друга подходяща специалност от хуманитарни и социални науки с педагогическа правоспособност.;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.
Допълнителни компетенции:      
 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да имат професионален опит в областта на социалните, здравните или образователните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъдат мотивирани да работят с тях.
Предимство:
 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
Кратко описание на длъжността:
 • Планират, изготвят и провеждат уроци и семинари за индивидуално и групово обучение;
 • Възлагат упражнения и определена работа в съответствие с възможностите, интересите и таланта на учениците;
 • Съветват ученици относно образователни въпроси, например като избор на курсове и програми, график на часовете, корекции в училище, бягане от училище, учебни навици и кариерно планиране;
 • Съветват ученици с цел да им се помогне да преодолеят лични, социални или поведенчески проблеми, които се отразяват на тяхното образование;

В. 6. Трудотерапевт – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – Арттерапевт и трудотерапевт, както и в направление изкуство, хуманитарен, социален и/или педагогически профил;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство. 

Допълнителни компетенции:

 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност; отговорност;
 • Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;   
 • Компютърни умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Умения в приложните дейности (рисуване, плетене, шиене, и др.), креативност;
 • Умения за общуване с деца и лица в риск и с увреждания;

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

Кратко описание на длъжността:

 • Организира и провежда трудотерапевтични дейности, мероприятия, занимания и консултации за придобиване на умения във връзка с организиране на ежедневието и професионалната ориентация, съобразно индивидуалните възможности и личен избор на децата;
 • Извършва пряка индивидуална или групова работа с потребителите за изграждане на умения за преодоляване на трудности в ежедневието и интегриране в обществото;
 • Прилага различни видове методи и разнообразен набор от творчески техники за осигуряване на възможности за израз на преживяванията, чувствата и емоциите на потребителите.

В. 7. Сътрудници „Социални дейности“ – 4 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Средно или висше;
 • Минимална образователна степен – Специалист, бакалавър или магистър;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство. 

Допълнителни компетенции:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • с предимство са кандидатите завършили професионално направление социални дейности, социална педагогика, здравно-социален мениджмънт или педагогическа правоспособност;
 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъдат мотивирани да работят с тях.
 • Компютърни умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

Кратко описание на длъжността:

 • Подпомагане Ръководителя при разработване на необходимите документи във връзка с функционирането на социалната услуга;
 • Създаване и поддържане на база данни, относно потребителите по отделните дейности, в които участват;
 • Изготвя оценка на потребностите и индивидуален план за работа на всеки потребител по проекта;
 • Участва в изготвянето на методика за предоставяне на услугата и други приложими;
 • Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата  и родителите от целевите групи, мотивиране за включване и насочване към подходящите за тях дейности от услугата за ранна интервенция, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
 • Организиране на посещения в отделенията за новородени в болниците и отделенията по микропедиатрия с цел информиране и консултиране на родители на новородени деца с увреждане или проблеми в развитието;
 • Организиране на провеждането на групова работа с родителите на децата с проблеми в развитието;
 • Индивидуално и групово консултиране на родители относно правата на децата и семействата с увреждания, предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Координация на разработването и съгласуването на индивидуалните планове за работа с децата и семействата;
 • Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане съгласно индивидуалния им план;
 • Координация на събирането на информация за процесите, свързани с наблюдение и оценка на услугата, както и анализирането й;
 • Провеждане на наблюдения, анкети, разговори и беседи за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията  на потребителите;
 • Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете и семейство, включени в услугата и създаване и поддържане на база данни относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги;

В. 8. Технически сътрудник – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Средно;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в подобен род дейности ще се счита за предимство.

Допълнителни компетенции:

 • Компютърни умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъдат мотивирани да работят с тях.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

Кратко описание на длъжността:

 • Изпълнява административни задължения в помощ на управленския и професионалния състав;
 • Получава и разпределя входящата поща и електронната кореспонденция и други материали и координира информацията между звената, служителите и други организации;
 • Спазва изискванията за водене на деловодството и архивите и за оформяне на документацията;
 • Осъществява организацията и подготовката на заседания, съвещания и работни срещи, като осигурява материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред;
 • Организира приема на вътрешни сътрудници и външни посетители;
 • Съдейства при организацията на посещения на ръководителя или други служители. Изготвя план на пътуванията и прави резервации;
 • Приема и изпраща писма, факсове, имейли и др. и обработва и систематизира получената информация, като я докладва на ръководителя на услугата;
 • Отговаря за разпределението и ползването на залите и кабинетите, като изготвя и поддържа часови график;
 • Посреща посетители в услугата и ги насочва към съответните специалисти;
 • Отговаря на телефонни и електронни запитвания съобразно своята компетентност. Насочва телефонни обаждания и съобщения към съответните служители;

В. 9. Домакин – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Средно образование
 • Да познава реда и изискванията за получаване, заприходяване и отпускане на стоки и материали; нормативните изисквания за първична счетоводна отчетност; номенклатурата и асортимента на доставените стоки и материали, системите и формите за тяхното отчитане и съхранение;
 • да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, организаторски способности, оперативност;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Кратко описание на длъжността:

 • Осъществява цялостната дейност по съхраняването и отпускането на стоки и материали по вид и количества и оформя съпровождащата документация;
 • Отговаря за отчитането и оформянето на всички разходооправдателни документи;
 • Оформя документите по завеждане и изписване на всички материали постъпили в склада;
 • Носи отговорност за спазването на установения ред за съхраняване и отпускане на стоково-материални ценности;
 • Носи отговорност за допуснати загуби поради пропуски в организацията по съхранение, отпускане и отчитане на стоково-материалните ценности, в това число и за констатирани липси.

В. 10. Хигиенист – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Средно образование;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност.

Кратко описание на длъжността:

 • Извършва всички дейности, свързани с поддържането на реда и чистотата в работните помещения, дворните места, фасадите и оградите на сградата;
 • Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това незабавно на дежурния служител или ръководителя на Центъра;
 • Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на помещенията, за които отговаря (почиства: под, врати, прозорци, тавани, стаи, коридори, фоайета, сервизни помещения, работна зала, работни места и машини, умивалници, фаянс и пр.);
 • Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване;
 • Сортира, товари, транспортира и разтоварва отпадъците и амбалажа до определените за целта места, като спазва инструкциите за безопасност;
 • Зарежда работните, сервизните и битови помещения с необходимите умивални и тоалетни принадлежности.

В. 11. Огняр – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Средно образование;
 • Да притежават документ за правоспособност за управление на водогреен котел;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Професионален опит – 2 години;
 • Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност.

Кратко описание на длъжността:

 • Постоянно да поддържа в изправност отоплителната инсталация в парното помещение. При констатирана повреда веднага да сигнализира на ръководителя на услугата;
 • Да не оставя без наблюдение парния котел по време на работа на същия;
 • През отоплителния сезон редовно проследява температурата в помещенията и поддържа необходимите градуси;
 • При минусови температури, в почивни и празнични дни, организира работата на отоплителната инсталация с цел недопускане на аварии и спукване на тръбите.
 • През зимните месеци почиства снега в двора на услугата и обезопасява опасните участъци с подходящи материали;
 • Отстранява възникнали повреди в услугата, които са от неговата компетентност и възможности, като предварително уведомява ръководителя; 
 • През пролетта, лятото и есента се грижи за двора, цветните и тревните площи. Събира и изхвърля паднали листа и клони. 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 • Заявление по образец – Приложение 1А;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Професионална автобиография по образец – Приложение 2;
 • Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
 • Документ за правоспособност за управление на водогреен котел /за длъжност „огняр“/
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец –
  Приложение 4;
Забележка: Кандидатите, които кандидатстват за повече от една позиция, подават един комплект документи придружени с отделно заявление за всяка длъжност.  
 
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 31.03.2022 г. включително в сградата на Общинска администрация  - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, ет. 7, стая 718.             
   
РЕД И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Подборът протича в два етапа: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Провеждане на интервю след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати.
До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Интервюто се провежда от комисията, определена със заповед на кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидата по следните критерии:
 • Професионална квалификация.  
 • Индивидуални способности и професионални умения.  
 • Лични качества.  
На база средноаритметичния брой точки, определени от членовете, се оформя крайната оценка на кандидата. Комисията не одобрява кандидат, който е получил крайна оценка по-ниска от 12 точки. След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати за съответната длъжност. Списъкът се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора. Той дава точна и ясна информация за класираните кандидати, резервите и неодобрените. Чрез огласяването на списъка става и уведомяването за резултатите от проведената процедура.   
            
За допълнителна информация:
042 614 871 – Ръководител на проекта
042 614 878, 042 614 879 – Координатори
042 614 872 – Координатор и Технически сътрудник                                                 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали