Процедура за набиране и подбор на персонал за „Преходни жилища“ и „Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал за „Преходни жилища“
и „Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години" 
/на трудов договор/

Във връзка с изпълнение на проект Проект BG05M9OP001-2.019-0032-C01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация за децата и младежите – община Стара Загора“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал и специалисти за следните длъжности по трудово правоотношение:

А. Длъжности за „Преходно жилище“:

А.1. Управител /за двете „Преходни жилища“ и „Наблюдавано жилище/  – 1 щ. дл. на срочен трудов договор до 31.12.2023 г. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Психология“, „Здравно-социален мениджмънт“ или друга специалност от областите социални или хуманитарни науки;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.

Допълнителни компетенции:

 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения, умения за работа в екип, инициативност, толерантност, отговорност;
 • Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини;
 • Взаимодействие с различни институции;
 • Организационни умения, самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими групи;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

Кратко описание на длъжността:

 • Отговаря за цялостната организация за функционирането на социалните услуги;
 • Следи за спазването на закони, правилници, наредби, методики и подзаконовите нормативни актове, приложими за социалните услуги;
 • Следи за целесъобразното изготвяне и поддържане на цялостната документация;
 • Поставя задачи на персонала и контролира тяхното изпълнение;
 • Уведомява ръководителя на проекта, както и персонала за всички събития, които имат значение за успешното изпълнение на услугите.

А.2. Психолог – /за двете „Преходни жилища“ и „Наблюдавано жилище/ - 1 щ. дл. на срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Психология“;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.

Допълнителни компетенции:

 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност; отговорност;
 • Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;
 • Организационни умения, самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими групи;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Кратко описание на длъжността:

 • Участва при оценка на потребностите и изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите;
 • Планира психологическата работа с потребителите, като спазва определените срокове;
 • Прилага подходящи психологически интервенции за удовлетворяване на потребностите на младежите, включително индивидуално и групово консултиране, тренинг или терапия;
 • Консултира родителите и семействата на децата по въпроси, свързани с детското развитие и възпитание;
 • Води съответната документация по предоставяне на услугите и отразява психологическата работа с потребителите в стандартизирани формуляри;
 • Участва в екипни срещи за обсъждане на работа по случай.

А.3. Социален работник – 2 щ. дл. на срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Социални дейности“, „Социална педагогика“ или друга специалност от областите Хуманитарни или Социални науки;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.

Допълнителни компетенции:

 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност; отговорност;
 • Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;
 • Организационни умения, самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими групи;
 • Готовност за работа по график;
 • Готовност за активно участие в обучителен процес и дейности свързани с обмяна на опит;
 • Компютърни умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Предимство:

 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

Кратко описание на длъжността:

 • Подпомага ежедневието на потребителите;
 • Работи индивидуално и групово с потребителите; води и отговорно съхранява задължителната документация;
 • Съвместно с Управителя на ПЖ планира и осигурява цялостната грижа за младежите, като прилага индивидуален подход, съобразен с конкретните потребности;
 • Организира и провежда социализиращи дейности с младежите в ПЖ и извън него;
 • Приучава настанените деца/младежи към самостоятелност, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
 • Оказва подкрепа на децата/младежите в областта на преоткриването и развиването на техните способности с оглед на успешното им социално включване и придобиване на умения за живота извън ПЖ;
 • Осъществява връзки с други социални услуги, институции, държавни и общински служители, НПО;

А.4. Трудотерапевт – 6 щ. дл. на срочен трудов договор до 31.12.2023 г. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Средно образование;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.

Допълнителни компетенции:

 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност; отговорност;
 • Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;
 • Готовност за работа по график;
 • Готовност за активно участие в обучителен процес и дейности свързани с обмяна на опит;
 • Толерантност към хора от различни социални групи, етнос, ценностна ориентация, начин на живот.

Предимство:

 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

Кратко описание на длъжността:

 • Отговаря за опазване живота и здравето на децата и младежите в ПЖ;
 • Осигурява денонощна 24 часова грижа, като работи на смени, по изготвен график;
 • Полага ежедневни грижи за децата - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ПЖ, приготвяне на храна, почистване на спални и помещения, пране и гладене на дрехи и спално бельо, подреждане на гардероб и др.;
 • Поддържане на реда и чистотата в помещенията на услугата, съобразно санитарно – хигиенните изисквания за услуги от резидентен тип, както и други утвърдени инструкции;
 • Посредничи във взаимоотношенията с учители и друг персонал в образователни институции и други услуги в общността;
 • Дава пълна информация на социалния работник и управителя за състоянието и поведението на детето, споделя за проблеми или свои притеснения, касаещи детето/младежа или услугата;
 • Следи за спазването на хранителния и хигиенен режим на детето/младежа;
 • Осъществява мерки за социална адаптация и интеграция на потребителите на социалната услуга, като съдейства за решаването на социалните им проблеми;
 • Приучава настанените деца/младежи към самостоятелност, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
 • Осигурява разнообразни занимания за развитие на познавателната сфера и личността на детето/младежа;
 • Оказва подкрепа на децата/младежите в областта на преоткриването и развиването на техните способности с оглед на успешното им социално включване и придобиване на умения за живота извън ПЖ.

Б. Длъжности за „Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години“:

Б.1. Социален работник – 1 щ. дл. на срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Социални дейности“, „Социална педагогика“ или друга специалност от областите Хуманитарни или Социални науки;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.

Допълнителни компетенции:      

 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност; отговорност;
 • Нагласи и мотивация за работа с младежи, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;
 • Организационни умения, самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими групи;
 • Готовност за активно участие в обучителен процес и дейности свързани с обмяна на опит;
 • Компютърни умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Предимство:

 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

Кратко описание на длъжността:

 • Подпомага ежедневието на потребителите;
 • Работи индивидуално и групово с потребителите; води и отговорно съхранява задължителната документация;
 • Съвместно с Управителя на НЖ планира и осигурява цялостната грижа за младежите, като прилага индивидуален подход, съобразен с конкретните потребности;
 • Организира и провежда социализиращи дейности с младежите в НЖ и извън него;
 • Приучава настанените младежи към самостоятелност, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
 • Оказва подкрепа на младежите в областта на преоткриването и развиването на техните способности с оглед на успешното им социално включване и придобиване на умения за живота извън НЖ;
 • Осъществява връзки с други социални услуги, институции, държавни и общински служители, НПО.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 • Заявление по образец – Приложение 1;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Професионална автобиография по образец – Приложение 2;
 • Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец –
  Приложение 4;
Забележка: Кандидатите, които кандидатстват за повече от една позиция, подават един комплект документи придружени с отделно заявление за всяка длъжност.  
 
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 11.03.2022 г. включително в сградата на Общинска администрация  - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, ет. 7, стая 718.             
   
РЕД И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Подборът протича в два етапа: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Провеждане на интервю след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати.
До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Интервюто се провежда от комисията, определена със заповед на кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидата по следните критерии:
 • Професионална квалификация.  
 • Индивидуални способности и професионални умения.  
 • Лични качества.  
На база средноаритметичния брой точки, определени от членовете, се оформя крайната оценка на кандидата. Комисията не одобрява кандидат, който е получил крайна оценка по-ниска от 12 точки. След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати за съответната длъжност. Списъкът се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора. Той дава точна и ясна информация за класираните кандидати, резервите и неодобрените. Чрез огласяването на списъка става и уведомяването за резултатите от проведената процедура.   
            
За допълнителна информация:
042 614 871 – Ръководител на проекта
042 614 878, 042 614 879 – Координатори
042 614 872 – Координатор и Технически сътрудник                                                 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали