Процедура за набиране и подбор на персонал за комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проектът „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, изпълняван по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство се изпълнява в 3 населени места в Общината – селата Калояновец, Братя Кунчеви и Хан Аспарухово. Основната целева група са деца в ранна детска възраст – от 0 до 6 години, от уязвими групи, предимно от ромски етнос и техните родители. Чрез заложените проектни дейности се цели ограничаването на потомствената бедност като се обхващат всички важни сфери на живот, които могат да подпомогнат развитието на децата и да им осигурят по-добър старт в живота - допълнителни здравни грижи, социални услуги, образование, предоставяне на правна помощ и подкрепа за родителите, дейности, насочени към повишаване на техния родителски капацитет, дейности за активно социално включване на общността.

Във връзка с изпълнение на Проект № BGLD-2.003-0008 “Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“, Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на специалисти за следните длъжности по трудово правоотношение за Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в с. Калояновец, с. Братя Кунчеви, с. Хан Аспарухово:

Длъжности за „Центровете за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“:

 

1. Образователен ромски медиатор – срочен трудов договор до 31.03.2024 г., с възможност за удължаване, предвид заложената устойчивост на проекта, 5 години;

пълно работно време, 1 щ. дл., 1 работно място в с. Братя Кунчеви

 

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

•          Образование – Средно;

•          Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца от уязвими групи и техните семейства ще се счита за предимство;

•          Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

 Допълнителни компетенции:     

•          Да имат практически опит в работа с уязвими групи деца и семейства и/или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства от уязвими групи;

•          Да познават културните и социалните проблеми на етническите малцинства в това число и на ромската общност;

•          Да знае майчиния език на целевата група;

•          Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Предимство:

•          Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;

•          Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства от уязвими групи;

•          Владеене на майчиния език на децата от етническите малцинства в това число и на ромската общност.

  Кратко описание на длъжността:

•          Насърчават децата и техните родители от уязвими групи, активно да участват в инициативите, които се организират в Центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст.

•          Планират, изготвят и провеждат семинари и индивидуални и групови обучения;

•          Организират, подпомагат и участват в провеждането на различни инициативи – културни, обучителни и мотивационни мероприятия за подпомагане личностното развитие и социалната интеграция на децата и техните родители;

•          Участват в дейности по социално сближаване и организиране на съвместни инициативи с представителите на другите центрове за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст;

•          Сътрудничат си с всички останали експерти;

•          Участват в обучения;

•          Идентифицират и приобщават представителите на целевите групи, анализират различните рискови фактори;

•          Организират и провеждат дейности по социално включване и активно включване на общността;

•          Индивидуално и групово консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на обучителни и информационни материали;

•          Водят необходимата документация и отчетност.

 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Заявление по образец – Приложение 1;
  • Документ за самоличност /за справка/;
  • Професионална автобиография по образец – Приложение 2;
  • Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
  • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
  • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
  • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
  • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец  - Приложение 4;

 

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 01.12.2023 г. включително, в сградата на Общинска администрация  - Стара Загора с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, ет. 7, стая 708. 

Тел. за контакт 042/614 892; 042/614 868       

   

РЕД И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Подборът протича в два етапа: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Провеждане на интервю след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати.

До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали