Процедура за набиране и подбор на персонал за комплекс от три Центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проектът „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, изпълняван по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство се изпълнява в 3 населени места в Общината – селата Калояновец, Братя Кунчеви и Хан Аспарухово. Основната целева група са деца в ранна детска възраст – от 0 до 6 години, от уязвими групи, предимно от ромски етнос и техните родители. Чрез заложените проектни дейности се цели ограничаването на потомствената бедност като се обхващат всички важни сфери на живот, които могат да подпомогнат развитието на децата и да им осигурят по-добър старт в живота - допълнителни здравни грижи, социални услуги, образование, предоставяне на правна помощ и подкрепа за родителите, дейности, насочени към повишаване на техния родителски капацитет, дейности за активно социално включване на общността.

Във връзка с изпълнение на Проект № BGLD-2.003-0008 “Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“, Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на специалисти за следните длъжности по трудово правоотношение за комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в с. Калояновец, с. Братя Кунчеви, с. Хан Аспарухово:

 

Длъжности за „Центровете за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст “:

1. Управител – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 30.04.2024 г., с възможност за удължаване, предвид заложената устойчивост на проекта, 5 години; пълно работно време

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Педагогика“, „Психология“, „Мениджмънт на социални и образователни институции“ или друга специалност от областите социални или хуманитарни науки;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца от уязвими групи и техните семейства ще се счита за предимство.
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

Допълнителни компетенции:

 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с уязвими групи и нормативната база за предоставяне на образователни и социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения, умения за работа в екип, инициативност, толерантност, отговорност;
 • Да познават нормативната уредба в областта на образованието и социалните услуги за деца и семейства;
 • Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини;
 • Взаимодействие с различни институции;
 • Организационни умения, самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими групи;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

 

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства от уязвимите групи.

 

Кратко описание на длъжността:

 • Отговаря за цялостната организация за функционирането на комплекса от трита центъра;
 • Следи за спазването на закони, правилници, наредби, методики и подзаконовите нормативни актове, приложими за услугата;
 • Следи за целесъобразното изготвяне и поддържане на цялостната документация;
 • Ръководи и организира и координира изпълнението на дейностите в трите центъра;
 • Поставя задачи на персонала и контролира тяхното изпълнение;
 • Уведомява ръководителя и координатора на проекта, както и персонала за всички събития, които имат значение за успешното изпълнение на услугите.

 

2. Педагог – срочен трудов договор до 30.04.2024 г., с възможност за удължаване, предвид заложената устойчивост на проекта, 5 години; пълно работно време, 2 щ. дл. – 1 работно място в с. Хан Аспарухово, 1 работно място в с. Братя Кунчеви

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Начална и предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“ или друга подходяща специалност от хуманитарни и социални науки с педагогическа правоспособност;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца от уязвими групи и техните семейства ще се счита за предимство.

Допълнителни компетенции:      

 • Да имат практически опит в работа с уязвими групи деца и семейства и/или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства от уязвими групи;
 • Да познават нормативната уредба в областта на образованието, социалните услуги за деца и семейства;
 • Да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи, както и да бъдат мотивирани да работят с тях.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства и/или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства от уязвими групи.

Кратко описание на длъжността:

 • Планират, изготвят и провеждат педагогически ситуации и семинари за индивидуално и групово обучение;
 • Възлагат упражнения и определена работа в съответствие с възможностите, интересите и таланта на децата;
 • Съветват родителите относно образователни въпроси;
 • Подпомагат децата да преодолеят лични, социални или поведенчески проблеми, които се отразяват на тяхното личностно развитие и образование;
 • Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на обучителни и информационни материали;
 • Водят необходимата документация и отчетност.

 

Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидата.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати за съответната длъжност. Списъкът ще бъде публикуван на официалната страница на Община Стара Загора.

 

 

3. Психолог – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 30.04.2024 г., с възможност за удължаване, предвид заложената устойчивост на проекта, 5 години; непълно работно време, 48 часа месечно

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Психология“;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца и семейства от уязвими групи ще се счита за предимство.
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

Допълнителни компетенции:

 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с уязвими целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални и образователни услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност; отговорност;
 • Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

 

Предимство:

 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца от уязвимите групи и техните семейства.

 

Кратко описание на длъжността:

 • Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на индивидуална и групова работа с деца от уязвими групи и техните родители;
 • Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на децата и техните родители за усвояване на умения за самостоятелен начин на живот, за развитие на родителски умения, укрепване на връзката дете-родител, оказване на емоционална подкрепа на децата за активно включване в образователната система;
 • Изготвяне на графиците за провеждане на групова и индивидуална работа в услугата за подкрепа на децата и родителите за лична изява и интереси, както и за тяхното професионално ориентиране;
 • Води необходимата документация и отчетност
 • Посоченоно място е 1 за трите центъра

 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление по образец – Приложение 1;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Професионална автобиография по образец – Приложение 2;
 • Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец  - Приложение 4;

 

Забележка: Кандидатите, които кандидатстват за повече от една позиция, подават един комплект документи придружени с отделно заявление за всяка длъжност.  

 

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 27.11.2023 г. включително в сградата на Общинска администрация  - Стара Загора с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, ет. 7, стая 708. 

Тел. за контакт 042/614 892; 042/614 868       

   

РЕД И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Подборът протича в два етапа: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Провеждане на интервю след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати.

До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали