Процедура за набиране и подбор на персонал за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал за
„Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“

/на трудов договор/

Във връзка с изпълнение на проект Проект BG05M9OP001-2.019-0032-C01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация за децата и младежите – община Стара Загора“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал и специалисти за следните длъжности по трудово правоотношение:

Д. Длъжности за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“:

Д. 1. Ръководител – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Психология“, „Здравно-социален мениджмънт“ или друга специалност от областите социални или хуманитарни науки;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.
Допълнителни компетенции:
 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения, умения за работа в екип, инициативност, толерантност, отговорност;
 • Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства;
 • Да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъдат мотивирани да работят с тях.
 • Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини;
 • Взаимодействие с различни институции;
 • Организационни умения, самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими групи;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер
Предимство:
 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
Кратко описание на длъжността:
 • Отговаря за цялостната организация за функционирането на социалната услуга;
 • Следи за спазването на закони, правилници, наредби, методики и подзаконовите нормативни актове, приложими за социалната услуга;
 • Следи за целесъобразното изготвяне и поддържане на цялостната документация;
 • Поставя задачи на персонала и контролира тяхното изпълнение;
 • Уведомява ръководителя на проекта, както и персонала за всички събития, които имат значение за успешното изпълнение на услугата.

Д. 2. Социален работник – 2 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Социални дейности“, „Социална педагогика“ или друга специалност от областите Хуманитарни или Социални науки;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство
Допълнителни компетенции:
 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност; отговорност;
 • Нагласи и мотивация за работа с деца и младежи, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;
 • Организационни умения, самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими групи;
 • Готовност за активно участие в обучителен процес и дейности свързани с обмяна на опит;
 • Компютърни умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet..

Предимство:

 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
Кратко описание на длъжността:
 • Участва при оценка на потребностите и изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите;
 • Извършва социална оценка, проучва и събира данни за детето, неговото семейство, родителския капацитет и др., с цел определяне на индивидуални цели за работа с потребителите;
 • Планира социална работа с потребителите на услугата в краткосрочен и дългосрочен план, като спазва определените срокове;
 • Съгласува изготвения план с потребителя, родителите (настойника) на детето или с лицето, което полага грижи за него;
 • Информира по подходящ начин детето и родителите за правата и задълженията им;
 • Осъществява мерки за социална адаптация и интеграция на потребителите;
 • Предоставя информация и социално-правни консултации на родителите, които имат проблеми при отглеждането и възпитанието на децата си;
 • Води съответната документация по предоставяне на услугите и отразява социалната работа с потребителя в стандартизирани формуляри;
 • Участва в екипни срещи за обсъждане на работа по случай;
 • Стриктно спазва утвърдените графици за работа.

Д. 3. Психолог – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Психология“;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство
Допълнителни компетенции:
 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност; отговорност;
 • Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

Предимство:

 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
Кратко описание на длъжността:
 • Участва при оценка на потребностите и изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите;
 • Планира психологическата работа с потребителите, като спазва определените срокове;
 • Прилага подходящи психологически интервенции за удовлетворяване на потребностите на децата и младежите, включително индивидуално и групово консултиране, тренинг или терапия;
 • Консултира родителите и семействата на децата по въпроси, свързани с детското развитие и възпитание;
 • Води съответната документация по предоставяне на услугите и отразява психологическата работа с потребителите в стандартизирани формуляри;
 • Участва в екипни срещи за обсъждане на работа по случай;
 • Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова работа с потребителите с цел тяхната реинтеграция и социално включване в гражданското общество;
 • Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на настанените младежи за усвояване на умения за самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната;
 • Изготвяне на графиците за провеждане на групова и индивидуална работа в услугата за подкрепа на младежите за лична изява и интереси, както и за тяхното професионално ориентиране.

Д. 4. Логопед – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Логопедия“, „Специална педагогика (логопедия)“, „Дефектология“
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство. 
Допълнителни компетенции:
 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Отлична комуникативност;
 • Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства;
 • Да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъдат мотивирани да работят с тях.
Предимство:
 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
Кратко описание на длъжността:
 • Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения;
 • Провежда корекционно-възпитателната работа с децата, като работи индивидуално и групово с тях;
 • Изготвя речева карта на всеки представител на целевата група;
 • Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им и насочване към подходящите за тях дейности от услугата за ранна интервенция, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
 • Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
 • Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси за подпомагане на говорното развитие на детето им;
 • Предоставя логопедични услуги за деца в центъра;
 • Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата;
 • Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 • Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
 • Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на обучителни и информационни материали;
 • Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи и създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги.

Д. 5. Педагог – 2 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Начална и предучилищна педагогика“ или друга подходяща специалност от хуманитарни и социални науки с педагогическа правоспособност.;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство.
Допълнителни компетенции:      
 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да имат професионален опит в областта на социалните, здравните или образователните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъдат мотивирани да работят с тях.
Предимство:
 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
Кратко описание на длъжността:
 • Изготвя индивидуални програми за работа с всяко дете, съдържащи следните тематични компоненти за развитие на умения за: комуникативни и комуникационни умения, самостоятелна работа в клас и в къщи, самостоятелно учене, работа в група, решаване на проблеми, критично и конструктивно мислене;
 • Установява образователните потребности и дефицити на потребителите, планиране и организиране тяхното компенсиране;
 • Извършва педагогическа оценка с цел определяне на образователното ниво и поставяне на индивидуални цели за педагогическа работа с потребителите;
 • Извършва терапевтична и корекционна дейност с потребителите и техните близки;
 • Работи за подобряване комуникативните умения и адаптиране в детска среда – училище, детска градина;
 • Работи за включването им в процеса на адаптация, социализация, преодоляване на социалната изолация и интеграция;
 • Планира, изготвя и провежда уроци и семинари за индивидуално и групово обучение;
 • Възлагат упражнения и определена работа в съответствие с възможностите, интересите и таланта на децата.

Д. 6. Трудотерапевт – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – Арттерапевт и трудотерапевт, както и в направление изкуство, хуманитарен, социален и/или педагогически профил;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство. 

Допълнителни компетенции:

 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да притежават добри комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност; отговорност;
 • Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;   
 • Компютърни умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Умения в приложните дейности (рисуване, плетене, шиене, и др.), креативност;
 • Умения за общуване с деца и лица в риск и с увреждания;

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

Кратко описание на длъжността:

 • Организира и провежда трудотерапевтични дейности, мероприятия, занимания и консултации за придобиване на умения във връзка с организиране на ежедневието и професионалната ориентация, съобразно индивидуалните възможности и личен избор на децата;
 • Извършва пряка индивидуална или групова работа с потребителите за изграждане на умения за преодоляване на трудности в ежедневието и интегриране в обществото;
 • Прилага различни видове методи и разнообразен набор от творчески техники за осигуряване на възможности за израз на преживяванията, чувствата и емоциите на потребителите.

Д. 7. Детегледач – 2 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Средно;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство. 

Допълнителни компетенции:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • с предимство са кандидатите завършили професионално направление социални дейности, социална педагогика, здравно-социален мениджмънт или педагогическа правоспособност;
 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъдат мотивирани да работят с тях.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

Кратко описание на длъжността:

 • Ежедневна грижа за потребителите на социалната услуга – поддържане хигиена, съдействие при извършване на тоалет, хранене и др.;
 • Съдейства на членовете на екипа при организиране ежедневието на потребителите;
 • Предоставя пълна информация на социалния работник и медицинската сестра относно констатирани по време на работата проблеми в здравословното състояние и поведението на потребителите на услугата;
 • Взема участие в организираните занимателни и развлекателни игри съвместно с потребителите;
 • Не оставя потребителите без надзор

Д. 8. Рехабилитатор/кинезитерапевт/ерготерапевт – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – завършена образователна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“;
 • Специалност  – „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“, „Медицинска рехабилитация – ерготерапия“, „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство. 
 • Членство в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи..

Допълнителни компетенции:

 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Отлична комуникативност.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

Кратко описание на длъжността:

 • Организира и провежда медицинска рехабилитация и лечебна физкултура, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на социалната услуга;
 • Възстановяване или постигане на анатомичната цялост с цел нормално или по-добро функционалното развитие на децата с увреждания.
 • Реализиране терапевтична и корекционна дейност на потребителите имащи нужда от рехабилитация.
 • Посещения  в отделенията за новородени в болниците с цел информиране  и консултиране на родители на новородени деца с увреждане или проблеми в развитието;
 • Разработване на кинезитерапевтични програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
 • Разработване и прилагане на подходящи планове за кинезитерапевтични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 • Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени обучителни и информационни материали;
 • Предоставя услуги за двигателно развитие на деца с увреждане или проблеми в развитието в Центъра.

 Д. 9. Медицинска сестра – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – завършена образователна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование;  
 • Специалност  – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“;
 • Минимален професионален опит – минимум 1 година по специалността.  
 • Членство в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи;

Допълнителни компетенции:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Отлична комуникативност.

Предимство:

 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността;
 • Практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнението на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

Кратко описание на длъжността:

 • Осигурява медицинска грижа, като отговаря за живота, здравето, психическия и емоционален комфорт на потребителите. Води задължителната документация и оказва долекарска помощ при необходимост;
 • Организира, ръководи, контролира и участва в осъществяване на социалното обслужване на децата, ползващи социалната услуга;
 • Наблюдава здравословното състояние на потребителите и оказва първа долекарска помощ съобразно компетенцията си;
 • Регистрира и изпълнява дадените от лекар назначения и извършени манипулации;
 • Контролира хигиенния режим в социалната услуга;
 • Работи в екип със социалния работник, психолога и трудотерапевта за изготвяне на индивидуалните планове за работа с потребителите;
 • Информира и обсъжда с роднините на децата дейностите и състоянието на техните близки;
 • Води необходимата документация и отчетност;
 • Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в социалната услуга;
 • Изготвят и изпълняват програми за грижи на пациенти в сътрудничество с други специалисти.

Д. 10. Хигиенист – 1 щ. дл. срочен трудов договор до 31.12.2023 г. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Средно образование;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност.

Кратко описание на длъжността:

 • Поддържа хигиената в помещенията на Дневния център и дворните места, съгласно изискванията на РЗИ;
 • Прави ежедневна дезинфекция, като приготвя разтворите под контрол на медицинска сестра;
 • Получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства сервизните помещения.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 • Заявление по образец – Приложение 1В;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Професионална автобиография по образец – Приложение 2;
 • Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец –
 • Приложение 4;
 • Копие на документ, удостоверяващ членството на кандидата в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи (за длъжност „рехабилитатор“ и „медицинска сестра“);
Забележка: Кандидатите, които кандидатстват за повече от една позиция, подават един комплект документи придружени с отделно заявление за всяка длъжност.  
 
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 31.03.2022 г. включително в сградата на Общинска администрация  - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, ет. 7, стая 718.             
   
РЕД И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Подборът протича в два етапа: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Провеждане на интервю след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати.
До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Интервюто се провежда от комисията, определена със заповед на кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидата по следните критерии:
 • Професионална квалификация.  
 • Индивидуални способности и професионални умения.  
 • Лични качества.  
На база средноаритметичния брой точки, определени от членовете, се оформя крайната оценка на кандидата. Комисията не одобрява кандидат, който е получил крайна оценка по-ниска от 12 точки. След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати за съответната длъжност. Списъкът се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора. Той дава точна и ясна информация за класираните кандидати, резервите и неодобрените. Чрез огласяването на списъка става и уведомяването за резултатите от проведената процедура.   
            
За допълнителна информация:
042 614 871 – Ръководител на проекта
042 614 878, 042 614 879 – Координатори
042 614 872 – Координатор и Технически сътрудник                                                 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали