Процедура за набиране и подбор на персонал по Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Стара Загора“

Размер на шрифта: A A A
Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал по Проект BG05SFPR002-2.002-0108 „Укрепване на общинския капацитет в община Стара Загора“

 

Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.002-0108 „Укрепване на общинския капацитет в община Стара Загора“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г., процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал за следните длъжности по трудово правоотношение:

А. Главен „Социален работник“ – 1 щ. дл., срочен трудов договор до 30.06.2025 г.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – Висше;
- Минимална образователна степен – Бакалавър;
- Специалност  – от професионално направление по „Хуманитарни науки“; „Социални дейности“, „Социалнопсихологическо консултиране“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“;
- Минимален професионален опит – не се изисква, но стажът и опитът ще се счита за предимство.
- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Outlook, Internet;
Допълнителни компетенции:
- Адаптивност, умения за работа в екип, умение за работа с уязвими групи лица; 
- Отлични комуникативни, организационни и лидерски умения;
- Умение за организиране на процеси за постигане на резултати;
- Умение за работа с нормативни документи, прилагане на процедури, изготвяне и систематизиране на документи.
Кратко описание на длъжността:
- Информира лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване; 
- Извършва прием и обработка на подадени заявления - декларации (онлайн и на хартия) за ползване на съответната социална услуга (СУ); 
- Идентифицира потребителите, отговарящи на условията за ползване на съответната СУ; съдейства и консултира лицата за избор на подходящи за тях СУ; 
- Изготвя предварителна оценка на потребностите от социални услуги на всеки потребител;
- Осъществява мобилни СУ и консултации за потребителите; 
- Посещения на място в домовете им при предоставянето на лична помощ в изпълнение на Закон за личната помощ; 
- Участва в работата по анализиране, планиране и развитие качеството на социалните услуги; осъществява контакти с институции, организации и служби от държавния, публичния и неправителствения сектор във връзка с изпълнение на преките си задължения.
- Ръководи, методически подпомага и координира дейността на наетия персонал по проекта.
 
Б. Социален работник – 6 щ. дл., срочен трудов договор до 30.06.2025 г.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – Висше;
- Минимална образователна степен – Бакалавър;
- Специалност  – от професионално направление по „Хуманитарни науки“; „Социални дейности“, „Социалнопсихологическо консултиране“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“;
- Минимален професионален опит – не се изисква, но стажът и опитът ще се счита за предимство.
- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Outlook, Internet;
Допълнителни компетенции:
- Адаптивност, умения за работа в екип, умение за работа с уязвими групи лица; 
- Отлични комуникативни, организационни и лидерски умения;
- Умение за организиране на процеси за постигане на резултати;
- Умение за работа с нормативни документи, прилагане на процедури, изготвяне и систематизиране на документи.
Кратко описание на длъжността:
- Информира лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване; 
- Извършва прием и обработка на подадени заявления - декларации (онлайн и на хартия) за ползване на съответната социална услуга (СУ); 
- Идентифицира потребителите, отговарящи на условията за ползване на съответната СУ; 
- Съдейства и консултира лицата за избор на подходящи за тях СУ; 
- Изготвя предварителна оценка на потребностите от социални услуги на всеки потребител; 
- Осъществява мобилни СУ и консултации за потребителите; 
- Посещения на място в домовете им при предоставянето на лична помощ в изпълнение на Закон за личната помощ; 
- Участва в работата по анализиране, планиране и развитие качеството на социалните услуги; 
- Изготвя справки, становища и отговори по предложения, запитвания, жалби, молби и сигнали на юридически и физически лица във връзка с преките си задължения; 
- Изготвя и съхранява задължителната документация съгласно ЗСУ, ЗЛП и ЗХУ.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
- Заявление по образец – Приложение 1
- Документ за самоличност /за справка/;
- Професионална автобиография по образец – Приложение 2;
- Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
- Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
- Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
- Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
- Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за - която кандидатства по образец – Приложение 4;
Забележка: Кандидатите, които кандидатстват за повече от една позиция, подават един комплект документи придружени с отделно заявление за всяка длъжност.   
 
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 22.12.2023 г. включително в сградата на Общинска администрация  - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, ет. 7, стая 719.
                 
РЕД И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Подборът протича в два етапа: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Провеждане на интервю след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати.
До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Интервюто се провежда от комисията, определена със заповед на кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидата по следните критерии:
- Професионална квалификация.  
- Индивидуални способности и професионални умения.  
- Лични качества.  
На база средноаритметичния брой точки, определени от членовете, се оформя крайната оценка на кандидата. Комисията не одобрява кандидат, който е получил крайна оценка по-ниска от 12 точки. След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати за съответната длъжност. Списъкът се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора. Той дава точна и ясна информация за класираните кандидати, резервите и неодобрените. Чрез огласяването на списъка става и уведомяването за резултатите от проведената процедура.   
        
За допълнителна информация:
042 614 871; 042 614 879; 042 614 872                                              
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали