Процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора по проект "Приеми ме 2015"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект  „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора /ОЕПГ – Стара Загора/:

I. Работно място и обхват на дейността:
Работно място: Казанлък:
 • Обхват: общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня;
 • Брой социални работници: 1 (на пълен работен ден).
IІ. Характер на дейността на социалният работник и изисквания към кандидатите
1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на общината/ите:
 • Информира обществеността;
 • Набира кандидати за приемни семейства;
 • Извършва предварителен подбор на кандидатите;
 • Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвя оценка на кандидатите;
 • Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
 • Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
 • Провежда групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Осигурява наблюдението и  подкрепата на приемните семейства;
 • Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
2. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
3. Осигурява подкрепа на приемното семейство.
4. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/ специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
5. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.
6. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.
7. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
8. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план – графика на дейностите на проекта.
9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.
10. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.
11. Участва при провеждане на екипни срещи.
12. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
14. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.
 
Изисквания към кандидатите:
 1. Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър”;
 2. Професионална квалификация: хуманитарна; Специалност – „Социални дейности”, „Психология”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика”, „Социален мениджмънт“;
 3. Професионален опит: доказан професионален опит в сферата на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”, или професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 /три/ години;
 4. Опит при изпълнение на проекти – предимство.
Специфични изисквания:
 1. Да умее да работи самостоятелно и в екип;
 2. Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 3. Да предлага решения на възникнали проблеми;
 4. Обективност на преценката;
 5. Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната  услуга „Приемна грижа”;
 6. Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 7. Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
 8. Компютърни умения - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
III. Ред за провеждане на подбора
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
2. При липса на кандидати, до събеседване ще бъдат допуснати и такива с професионален опит над 1 /една/ година.
3. Подборът протича в два етапа:
 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
 • Събеседване.

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

При избора на социален работник за ИРМ – Казанлък, преимущество за кандидатите ще бъде местоживеенето в общината – работно място.

Не е допустимо наемането на действащи служители от териториалните поделения на АСП в дейностите, отговорност на доставчика, включени в обхвата на услугата.

Подборът се провежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Стара Загора и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждането му се обявяват на интернет страницата на Община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати за съответната длъжност. Списъкът се публикува на интернет страницата на община Стара Загора.

Документи се подават лично всеки работен ден от 10.30 до 17.00 часа в срок от 07.10.2020г. до 21.10.2020г. включително в сградата на Общинска администрация - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, ет. 1, стая 2 в запечатан плик, на който са посочени трите имена, адрес за кореспонденция с кандидата и телефонен номер.

Допълнителна информация относно процедурата на тел. 042/614 872.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали