Процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора по проект "Приеми ме 2015"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект  „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора /ОЕПГ – Стара Загора/:

I. Работно място и обхват на дейността:
Работно място: Казанлък:
 • Обхват: общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня;
 • Брой социални работници: 1 (на пълен работен ден).
IІ. Характер на дейността на социалният работник и изисквания към кандидатите
1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на общината/ите:
 • Информира обществеността;
 • Набира кандидати за приемни семейства;
 • Извършва предварителен подбор на кандидатите;
 • Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвя оценка на кандидатите;
 • Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
 • Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
 • Провежда групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Осигурява наблюдението и  подкрепата на приемните семейства;
 • Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
2. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
3. Осигурява подкрепа на приемното семейство.
4. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/ специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
5. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.
6. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.
7. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
8. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план – графика на дейностите на проекта.
9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.
10. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.
11. Участва при провеждане на екипни срещи.
12. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
14. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.
 
Изисквания към кандидатите:
 1. Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър”;
 2. Професионална квалификация: хуманитарна; Специалност – „Социални дейности”, „Психология”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика”, „Социален мениджмънт“;
 3. Професионален опит: доказан професионален опит в сферата на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”, или професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 /три/ години;
 4. Опит при изпълнение на проекти – предимство.
Специфични изисквания:
 1. Да умее да работи самостоятелно и в екип;
 2. Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 3. Да предлага решения на възникнали проблеми;
 4. Обективност на преценката;
 5. Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната  услуга „Приемна грижа”;
 6. Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 7. Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
 8. Компютърни умения - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
III. Ред за провеждане на подбора
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
2. При липса на кандидати, до събеседване ще бъдат допуснати и такива с професионален опит над 1 /една/ година.
3. Подборът протича в два етапа:
 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
 • Събеседване.

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

При избора на социален работник за ИРМ – Казанлък, преимущество за кандидатите ще бъде местоживеенето в общината – работно място.

Не е допустимо наемането на действащи служители от териториалните поделения на АСП в дейностите, отговорност на доставчика, включени в обхвата на услугата.

Подборът се провежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Стара Загора и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждането му се обявяват на интернет страницата на Община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати за съответната длъжност. Списъкът се публикува на интернет страницата на община Стара Загора.

Документи се подават лично всеки работен ден от 10.30 до 17.00 часа в срок от 07.10.2020г. до 21.10.2020г. включително в сградата на Общинска администрация - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, ет. 1, стая 2 в запечатан плик, на който са посочени трите имена, адрес за кореспонденция с кандидата и телефонен номер.

Допълнителна информация относно процедурата на тел. 042/614 872.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали