Конкурси и обявления за работа


Обява за подбор по документи за длъжността „Старши експерт“, отдел „Разпореждане с общинска собственост“

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността „Старши експерт“, отдел „Разпореждане с общинска собственост“, Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“ Кратко описание на длъжността: Проучва постъпили заявления и извършва необходимите действия по окомплектоване на преписките, свързани с разпореждане с имоти общинска собственост. Проучва преписките по чл.15 и чл.17…

Конкурс за възлагане на управлението на лечебно заведение за извънболнична помощ - "Дентален център - I Стара Загора" ЕООД

На основание чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.62 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Решениe № 1114/29.07.2021г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-2016/09.08.2021г. на Кмета на Община Стара Загора, e открита процедура за…

Конкурс за възлагане на частен доставчик на управлението на социални услуги в „Комплекс за социални услуги за деца и семейства”

На основание Заповед № 10-00-1988/03.08.2021г.  на Кмета на Общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за възлагане на частен доставчик на управлението на социални услуги в „Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, включващ: Център за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе” на територията на Община Стара Загора. I.…

Обява за подбор по документи за длъжността "Младши специалист, отлов животни“ към Общински приют за безстопанствени животни

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Младши специалист, отлов животни“ към Общински приют за безстопанствени животни 1. Кратко описание на длъжността: Участва в екипите по залавяне и транспортиране на безстопанствени животни /кучета/.    2. Минимални изисквания за заемане на длъжността: Минимална образователна степен – Средно образование Специалност  – Ветеринарен техник е предимство…

Конкурс за заемане на длъжността „Управител” на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Стара Загора

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 10-00-1950/30.07.2021г. на Кмета на общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за заемане на длъжността „Управител” на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Стара Загора. І. Характер на дейността Управителят на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ организира, ръководи и контролира цялостната дейност…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали