Конкурси и обявления за работа

Конкурс за заемане на длъжността Главен инспектор в Отдел “Инвестиции и управление на проекти”

Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител - Главен инспектор в Отдел “Инвестиции и управление на проекти”, Дирекция “Строителство и инвестиции”.

Процедура за набиране и подбор на персонал за "Център за ранно детско развитие" /на трудов договор/

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ -  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара…

Процедура за набиране и подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" /на граждански договор/

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ - процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара…

Обява за подбор по документи за длъжност „Старши специалист", Отдел „Кадастър и регулация“, Дирекция „Строителство и инвестиции"

1. Кратко описание на длъжността: Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като подписва протокол обр.2 и получава екземпляр от него за безсрочно съхранение в архива на Общината. Изготвя акт за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план, оформя и обявява заповедта на заинтересованите собственици.…

Обява за подбор по документи за длъжност „Счетоводител“ – 3 броя, Отдел „Счетоводство“, Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжност „Счетоводител“ – 3 броя, Отдел „Счетоводство“, Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ 1. Кратко описание на длъжността: Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките и дейностите , за които отговаря. Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки…

Горещ телефон
за сигнали