Конкурси и обявления за работа


Процедура за набиране и подбор на персонал за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“

Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ /на трудов договор/ Във връзка с изпълнение на проект Проект BG05M9OP001-2.019-0032-C01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация за децата и младежите – община Стара Загора“, финансиран по…

Процедура за набиране и подбор на персонал за „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал за „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“  /на трудов договор/ Във връзка с изпълнение на проект Проект BG05M9OP001-2.019-0032-C01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация за децата и младежите – община Стара Загора“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.019…

Процедура за набиране и подбор на персонал за „Център за обществена подкрепа“

Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал за „Център за обществена подкрепа“  /на трудов договор/ Във връзка с изпълнение на проект Проект BG05M9OP001-2.019-0032-C01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация за децата и младежите – община Стара Загора“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и…

Процедура за набиране и подбор на персонал за „Преходни жилища“ и „Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години"

Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал за „Преходни жилища“ и „Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години" /на трудов договор/ Във връзка с изпълнение на проект Проект BG05M9OP001-2.019-0032-C01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация за децата и младежите – община Стара Загора“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.019…

Обява за подбор по документи за длъжността специалист в отдел "Кадастър и регулация"

1. Кратко описание на длъжността: Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като взема екземпляр от съставения протокол за безсрочно съхранение в архива на общината. Изготвя акт за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план, оформя и обявява заповедта на заинтересованите собственици. Изготвя преписка за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали