Конкурси и обявления за работа


Обява за подбор по документи за длъжността "Биолог", Звено "Зоопарк"

Кратко описание на длъжността: Съдейства на ръководителя на зоопарка по прилагане на изискванията на Наредба № 6 от 23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни. Осъществява дейности по адаптиране на условията за отглеждане…

Процедура за набиране и подбор на специалисти за „Център за ранно детско развитие“

Община Стара Загора Обявява процедура за набиране и подбор на специалисти за „Център за ранно детско развитие“ /на граждански договор/ Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване…

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА“, „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“, „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ и „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА“, „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“, „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ и „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ /НА ТРУДОВ ДОГОВОР/ Във връзка с изпълнение…

Обява за подбор по документи за длъжността "Главен експерт", Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"

1. Кратко описание на длъжността: Участва с предложения при подготовка на годишните програми за строителство и ремонти на общински ВиК обекти. Участва в ЕСУТ, като разглежда част ВиК на инвестиционни проекти за съответствие с разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Участва в изготвянето на задания за проектиране на строителни…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали