Конкурси и обявления за работа

Конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи”

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи”   1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с…

Конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество”

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество”, в Дирекция „Инвестиции и европейски програми“   1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше…

Процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора

Община Стара Загора в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект  „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна…

Обява за подбор по документи за длъжността „Шофьор на автобус“

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР НА АВТОБУС“   1. Кратко описание на длъжността: Ежедневно превозва учениците от населеното място до училището по определен маршрут. Поддържа автобуса в пълна техническа изправност и осигурява безаварийно транспортно обслужване.   2. Изисквания за заемане на длъжността: Основно образование; Свидетелство за…

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Стара Загора

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА На основание чл.18, ал.1 и ал.2  от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл.4, ал.1, чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед №10-00-1994 от 20.09.2019 г. на Кмета на Община Стара…

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „СТАРА ЗАГОРА“

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „СТАРА ЗАГОРА“ Основни отговорности: Управителят отговаря за правилното стопанисване, опазване и експлоатация на имуществото и активите на база Културен център „Стара Загора“, собственост на Община Стара Загора; изготвя график за използване на базата и отговаря за правилното…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали