Конкурси и обявления за работа


Конкурс за управител на "Автосервиз на здравни заведения” ЕООД гр. Стара Загора

На основание чл. 40, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора в търговските дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност, Решение №1937 от 29.09.2022 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-2340/06.10.2022 г.…

Обява за допълнително набиране и подбор на персонал за комплекс от три Центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст

Проектът „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, изпълняван по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ще се изпълнява в 3 населени места в Общината – селата Калояновец, Братя Кунчеви и…

Обява за подбор по документи за длъжността "Старши експерт" в „Други дейности по образованието“, функция „Образование“, Община Стара Загора

Описание на длъжността: Посредством прилагане на компетенциите си в областта на образованието, старши експертът предлага решения, дава мнения, изготвя справки съгласно действащата нормативна уредба по въпроси и проблеми, свързани с осъществяваната от общината дейност в областта на образованието. Съдейства за организиране и провеждане на младежки инициативи, извънучилищни прояви и отдих…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали