Конкурси и обявления за работа

Конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество”

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество”, в Дирекция „Инвестиции и европейски програми“   1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше…

Процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора

Община Стара Загора в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект  „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна…

Обява за подбор по документи за длъжността „Шофьор на автобус“

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР НА АВТОБУС“   1. Кратко описание на длъжността: Ежедневно превозва учениците от населеното място до училището по определен маршрут. Поддържа автобуса в пълна техническа изправност и осигурява безаварийно транспортно обслужване.   2. Изисквания за заемане на длъжността: Основно образование; Свидетелство за…

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в Община Стара Загора

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА На основание чл.18, ал.1 и ал.2  от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл.4, ал.1, чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед №10-00-1994 от 20.09.2019 г. на Кмета на Община Стара…

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „СТАРА ЗАГОРА“

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „СТАРА ЗАГОРА“ Основни отговорности: Управителят отговаря за правилното стопанисване, опазване и експлоатация на имуществото и активите на база Културен център „Стара Загора“, собственост на Община Стара Загора; изготвя график за използване на базата и отговаря за правилното…

Обява за подбор по документи за длъжност "Младши специалист ветеринарно-санитарни дейности“ / “Гледач на животни“ към Общински приют за безстопанствени животни

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Младши специалист ветеринарно-санитарни дейности“ / “Гледач на животни“ към Общински приют за безстопанствени животни 1. Кратко описание на длъжността: Обгрижване на безстопанствените животни, настанени в приюта. Осигуряване на храна и вода за животните, почистване, подреждане и дезинфекциране на клетките и терените обитавани от настанените в приюта…

Горещ телефон
за сигнали