Конкурси и обявления за работа


Протокол от проведения конкурс за "Директор" на художествена галерия гр. Стара Загора

След проведения на 23.03.2023 г. конкурс чрез защита на "Концепция за развитие на Художествена галерия гр. Стара Загора за период от пет години подробно разработена за първата от тях" и събеседване с допуснатия кандидат, комисията даде следната оценка: 1. Катя Божидарова Тинева - Гюрковска    -   418 точки

Процедура за допълнително набиране и подбор на персонал за „Преходни жилища“, „Център за обществена подкрепа“, ДЦПДУТС и ДЦПДТМУТС

Община Стара Загора обявява процедура за допълнително набиране и подбор на персонал за „Преходни жилища“, „Център за обществена подкрепа“, „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ и „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ /на трудов договор/   Във връзка…

Обява за допълнително набиране и подбор на персонал за комплекс от три Центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст

Проектът „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, изпълняван по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ще се изпълнява в 3 населени места в Общината – селата Калояновец, Братя Кунчеви и…

Обява за подбор по документи за длъжността "Старши специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции"

1. Кратко описание на длъжността: Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като подписва протокол обр.2 и получава екземпляр от него за безсрочно съхранение в архива на Общината. Изготвя акт за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план, оформя и обявява заповедта на заинтересованите собственици.…

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Художествена галерия гр. Стара Загора

На основание Заповед №10-00-210/30.01.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора,  във връзка с чл.90, ал.1 и 2 и чл.91 от Кодекса на труда, чл.8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и  чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство   О  Б  Я  В  Я  В …

Обява за подбор по документи за длъжността "Старши специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции"

1. Кратко описание на длъжността: Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като подписва протокол обр.2 и получава екземпляр от него за безсрочно съхранение в архива на Общината. Изготвя акт за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план, оформя и обявява заповедта на заинтересованите собственици.…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали