Конкурси и обявления за работа


Обява за подбор по документи за длъжност "Младши специалист ветеринарно-санитарни дейности“ / “Гледач на животни“ към Общински приют за безстопанствени животни

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Младши специалист ветеринарно-санитарни дейности“ / “Гледач на животни“ към Общински приют за безстопанствени животни 1. Кратко описание на длъжността: Обгрижване на безстопанствените животни, настанени в приюта. Осигуряване на храна и вода за животните, почистване, подреждане и дезинфекциране на клетките и терените обитавани от настанените в приюта…

Обява за подбор по документи за длъжност "Ветеринар" към Общински приют за безстопанствени животни

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Ветеринар" към Общински приют за безстопанствени животни 1. Кратко описание на длъжността: Извършване на  физически преглед и диагностициране  здравния статус на животните постъпили в приюта. Проследяване на здравословното им състояние и лечение. Ваксиниране, обезпаразитяване и кастриране на настанените безстопанствените кучета, съгласно Програмата за овладяване популацията…

Обява за подбор по документи за длъжност "Ландшафтен архитект"

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Ландшафтен архитект" 1. Кратко описание на длъжността: Проектиране, дизайн, изграждане и поддръжка на общинската зелена система. Планиране и изработване на проекти за озеленени площи, паркове и градини около жилищни, обществени, производствени и търговски сгради или терени на територията на Община Стара Загора. Контролиране на изграждането,…

Община Стара Загора набира инструктори за „Въжена градина“ за деца до 14 години в Парк „Митрополит Методий Кусев“

Община Стара Загора набира инструктори за „Въжена градина“ за деца до 14 години в Парк „Митрополит Методий Кусев“. Необходими документи: СV - автобиография Копие на диплома за образование /минимум средно образование/ Предвид естеството на работа е желателно кандидатите да бъдат в добра физическа форма. Документи се подават в стая 401,…

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Регионален исторически музей - Стара Загора

Община Стара Загора на основание Заповед № 10-00-1928/11.09.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, във връзка с чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда,  чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона…

Процедура за набиране и подбор на персонал за "Център за ранно детско развитие" /на трудов договор/

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ -  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара…

Община Стара Загора набира инструктори за „Въжена градина“ за деца до 14 години в Парк „Митрополит Методий Кусев“

Община Стара Загора набира инструктори за „Въжена градина“ за деца до 14 години в Парк „Митрополит Методий Кусев“. Необходими документи: СV - автобиография Копие на диплома за образование /минимум средно образование/ Предвид естеството на работа е желателно кандидатите да бъдат в добра физическа форма. Документи се подават в стая 401,…

Удължаване срока за прием на документи за избор на управител на МЦ "Дерма Гард - Стара Загора" ЕООД

На основание чл.63, ал.3 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества,  във връзка с Решение № 2409 от 25.07.2019г. на Общински съвет, Община Стара Загора удължава срока за прием на документи на обявения на 05.08.2019г. конкурс за управител на…

Конкурс за управител на МЦ "Дерма Гард - Стара Загора" ЕООД

На основание чл. 60 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества с общинско участие, Решение № 2409 от 25.07.2019г.на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-1445 от 29.07.2019г. на Кмета на Община Стара Загора     О  Б …

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали