Конкурси и обявления за работа


Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване”

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване” 1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”; Професионален опит…

Конкурси за възлагане на управлението на „Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД

На основание чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Заповеди №10-00-1051 и № 10-00-1052 от 30.03.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора, се публикува,…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел "Опазване на обществения ред и управление при кризи"

Списък на допуснатите кандидати  27/03/2020 , 09:19 Списък на недопуснатите кандидати  27/03/2020 , 09:19 Система за определяне на резултатите 27/03/2020 , 09:19

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел "Европейски програми и международно сътрудничество"

Списък на допуснатите кандидати  27/03/2020 , 09:09 Списък на недопуснатите кандидати  27/03/2020 , 09:09 Система за определяне на резултатите 27/03/2020 , 09:09

Конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи”

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи”   1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с…

Конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество”

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество”, в Дирекция „Инвестиции и европейски програми“   1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше…

Процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора

Община Стара Загора в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект  „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали