Конкурси и обявления за работа


Обява за подбор по документи за длъжността "Младежки работник" към Международен младежки център

1. Описание на длъжността: Младежкият работник насърчава личностното, социално и образователно развитие на младите хора. Инициира и реализира дейности свързани с основните ценности, на които се основава младежката работа -  разбиране и отдаденост за учене и развитие, равен шанс, социално включване, както и образователното и социално значение на избора, свободата,…

Конкурс за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център - Стара Загора

Минимални изисквания: Образование – висше образование, степен бакалавър Професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в…

Конкурс за избор на експерт "Комуникация и информация" в Областен информационен център - Стара Загора

Минимални изисквания: Образование – висше образование, степен бакалавър Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ, Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, опит в организирането и провеждането на информационни събития, комуникационни кампании,…

Процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора по проект "Приеми ме 2015"

Община Стара Загора в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект  „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна…

Обява за подбор по документи за длъжността "Младши експерт" към Превантивно-информационен център по зависимости

Превантивно-информационен център по зависимости обявява подбор по документи за длъжността "Младши експерт“  1. Длъжност: Младши експерт 2. Изисквания за заемане на длъжността: 2.1. Степен на образование: висше, образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“. Предимство е по-високата образователно-квалификационна степен „Магистър“ 2.2. Специалност: „Психология“, „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Педагогически науки“ 2.3. Компютърна грамотност: умения за работа…

Конкурс за управител на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД

На основание чл. 62 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Решениe № 525/24.09.2020 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-2432 от 29.09.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява Конкурс за управител на „Тролейбусни…

Обява за подбор по документи за длъжността "Младши специалист, отлов животни“ към Общински приют за безстопанствени животни

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Младши специалист, отлов животни“ към Общински приют за безстопанствени животни 1. Кратко описание на длъжността: Участва в екипите по залавяне и транспортиране на безстопанствени животни /кучета/.    2. Минимални изисквания за заемане на длъжността: Минимална образователна степен – Средно образование Специалност  – Ветеринарен техник е предимство…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали