Конкурси и обявления за работа


Обява за подбор по документи за длъжността „Старши специалист“, отдел „Кадастър и регулация“

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността „Старши специалист“, отдел „Кадастър и регулация“, дирекция „Строителство и инвестиции“ Кратко описание на длъжността: Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като подписва протокол обр.2 и получава екземпляр от него за безсрочно съхранение в архива…

Обява за подбор по документи за длъжността „Старши специалист, организатор спортни бази“, Звено „Спорт за всички и спортни дейности“

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Старши специалист, организатор спортни бази“, Звено „Спорт за всички и спортни дейности“ Кратко описание на длъжността: Организира работния процес в спортен обект Плувен басейн Координира работата между спортния обект и началника на отдел „Спортни дейности“ Разработва графика за работното време на…

Обява за подбор по документи за длъжността "Електротехник, поддръжка на сгради“ към Звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Електротехник, поддръжка на сгради“, Звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“ Кратко описание на длъжността: Осигурява функционирането и поддържането на техническото състояние на електрооборудването на ел. инсталациите в централната сграда на администрацията и сградите, ползвани от администрацията. Работа с агрегата за аварийно електрозахранване…

Удължаване на срока за прием на документи за обявения конкурс за управител на „Дентален център – Стара Загора” ЕООД

На основание чл. 63, ал. 3 от Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества и във връзка с Решение № 1114 от 29.07.2021 г. на Общински съвет Стара Загора, Община Стара Загора удължава срока за прием на документи на обявения…

Обява за подбор по документи за длъжността "Електротехник, поддръжка на сгради“ към Звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Електротехник, поддръжка на сгради“, Звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“ Кратко описание на длъжността: Осигурява функционирането и поддържането на техническото състояние на електрооборудването на ел. инсталациите в централната сграда на администрацията и сградите, ползвани от администрацията. Работа с агрегата за аварийно електрозахранване…

Обява за подбор по документи за длъжността „Младши експерт“, отдел „Туризъм и младежки дейности“

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността „Младши експерт“, отдел „Туризъм и младежки дейности“ Кратко описание на длъжността: Събира необходимата информация за допълване и актуализиране на базата данни за туристическото предлагане на общината. Оказва съдействие при разработване на годишната програма за развитие на туризма на Община Стара Загора. Участва…

Обява за подбор по документи за длъжността „Старши експерт“, отдел „Разпореждане с общинска собственост“

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността „Старши експерт“, отдел „Разпореждане с общинска собственост“, Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“ Кратко описание на длъжността: Проучва постъпили заявления и извършва необходимите действия по окомплектоване на преписките, свързани с разпореждане с имоти общинска собственост. Проучва преписките по чл.15 и чл.17…

Конкурс за възлагане на управлението на лечебно заведение за извънболнична помощ - "Дентален център - I Стара Загора" ЕООД

На основание чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.62 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Решениe № 1114/29.07.2021г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-2016/09.08.2021г. на Кмета на Община Стара Загора, e открита процедура за…

Конкурс за възлагане на частен доставчик на управлението на социални услуги в „Комплекс за социални услуги за деца и семейства”

На основание Заповед № 10-00-1988/03.08.2021г.  на Кмета на Общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за възлагане на частен доставчик на управлението на социални услуги в „Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, включващ: Център за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе” на територията на Община Стара Загора. I.…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали