Обява за подбор по документи за длъжността "Старши специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции"

Размер на шрифта: A A A

1. Кратко описание на длъжността:

 • Издава удостоверения за изработване на данъчна оценка на земеделски земи, попадащи в зоната на § 4 от ЗСПЗЗ.
 • Да идентифицира имоти по стари (помощни) и нови планове на новообразуваните имоти.
 • Да отговаря на писма от съда, областна администрация и гражданите на земеделски имоти, попадащи в зоната на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 • Да подготвя материалите необходими за изработването на плановете на новообразуваните имоти на териториите, отговарящи на условията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
 • Да комплектова плановете на новобразуваните имоти с придружаващата ги документация за одобряване от областна администрация.
 • Справки с вещи лица, проектанти, граждани, юристи и колеги по стари и нови планове.
 • Окомплектоване на обжалвана заповед съда с всички документи по преписката.
 • Изготвяне на заповеди – първа и втора заповед (след представяне на оценки от независими лицензирани оценители на земеделска земя) и обявяване на ползвателите и бившите собственици.
 • Заверка на данъчни декларации и др.

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно специално образование.
 • Специалност – геодезия, картография и фотограметрия или друга специалност от професионална гимназия по строителство.
 • Професионален опит – минимум една година.

 

3. Допълнителни умения и квалификация:

 • Компютърна грамотност.

 

4. Необходими документи:

 • Автобиография/СV.
 • Копие от диплом за завършено средно образование по изискваната специалност.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация.

Документите на кандидатите ще се приемат до 24.06.2022 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел:  042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали