Обява за подбор по документи за длъжността "Специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции"

Размер на шрифта: A A A

1. Кратко описание на длъжността:

 • Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като взема екземпляр от съставения протокол за безсрочно съхранение в архива на общината.
 • Изготвя акт за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план, оформя и обявява заповедта на заинтересованите собственици.
 • Изготвя преписка за план за регулация на имоти, собственост на Община Стара Загора и изменение на дворищно-регулационните планове на основание § 8 от ПР на ЗУТ.
 • Подготвя преписки за отчуждаване на улици, площади и други обществени мероприятия.
 • Прави проверки на място и изготвя удостоверения за степен на завършеност на строителството.
 • Изготвя удостоверения за идентичност, обследване по стар и нов план, удостоверения за търпимост, удостоверения по чл.202 от ЗУТ, удостоверения за заварен строеж, заверява служебните страници на данъчни декларации.
 • Обявява планове за регулация на заинтересованите собственици, подготвя преписки за изпращане в съда по подадени възражения на собствениците.
 • Извършва справки по кадастрални и регулационни въпроси за други общински служби, за граждани и фирми.
 • Участва в проверки по молби и жалби на граждани и подготвя отговор за резултатите от проверките.
 • Подготвя разрешения  за извозване, за тротоарно право, за разкопаване и др.

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно специално образование – специалност от професионална гимназия по строителство.
 • Професионален опит – не се изисква.

 

3. Допълнителни умения и квалификация:

 • Компютърна грамотност.

 

4. Необходими документи:

 • Автобиография/СV.
 • Копие от диплом за завършено средно образование по изискваната специалност.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако притежава такъв/.
 • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация /ако притежава такава/.

Документите на кандидатите ще се приемат до 24.06.2022 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел:  042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали