Обява за подбор по документи за длъжността "Младши експерт", Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"

Размер на шрифта: A A A

1. Кратко описание на длъжността:

 • Участва в проучването, проектирането и изграждането на Зелената система на Община Стара Загора.
 • Участва при изпълнението на проекти, строителството и опазването на общински зелени площи.
 • Издава предписания до звено „Озеленяване и комунални дейности“ и извършва контрол на дейностите, свързани с изграждане и поддръжка на обекти, елементи на Зелената система на града, включително детски и спортни площадки, тротоарни площи, разполагане на парково обзавеждане, засаждане на дървесина, храстова растителност и др.
 • Определя местата за извършване на компенсаторно озеленяване в изпълнение на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на Зелената система на Община Стара Загора.
 • Изготвя предписания за дейности, свързани със Зелената система на Община Стара Загора в частни имоти и имоти общинска собственост.
 • Участва в комисии за определяне на изпълнители на инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство“.
 • Води преписки със съответните ведомства и министерства при необходимост.
 • Участва в изготвянето на количествено-стойностни сметки.
 • Извършва проверки по жалби и молби на граждани и юридически лица и изготвя отговори по въпроси, касаещи Зелената система на града по реда на ЗУТ, Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелените площи и декоративната растителност, Закона за собствеността.
 • Участва с предложения при подготовка на годишните програми за строителство на обекти, свързани със Зелената система на града, междублоковите пространства и други,  собственост на Община Стара Загора.

 

2. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование.
 • Специалност – Ландшафтна архитектура.
 • Професионален опит – не се изисква.

 

3. Допълнителни умения и квалификация:

 • Компютърна грамотност.

 

4. Необходими документи:

 • Автобиография/СV.
 • Копие от диплом за завършено висше образование по изискваната специалност.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация /ако притежава такава/.

Документите на кандидатите ще се приемат до 24.06.2022 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел:  042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали