Обява за подбор по документи за длъжността "Младежки работник" към Международен младежки център

Размер на шрифта: A A A

1. Описание на длъжността:

Младежкият работник насърчава личностното, социално и образователно развитие на младите хора. Инициира и реализира дейности свързани с основните ценности, на които се основава младежката работа -  разбиране и отдаденост за учене и развитие, равен шанс, социално включване, както и образователното и социално значение на избора, свободата, отговорността и справедливостта.

Младежкият работник работи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Младежкият работник подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. Предлага конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа.

 

2. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Висше образование  - завършена образователна степен бакалавър или магистър;

Владеене на английски език – ниво B1;

Да не са осъждани;

 

3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство:

Участие като доброволец;

Иницииране на младежки инициативи;

Участие в реализиране на проекти;

Добри компютърни умения;

Добри комуникативни умения.

 

4Начин на извършване на подбора:

Проверка на документите.

Интервю.

 До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Брой работни места, за които е обявен конкурса – 1 работно място.

 

5. Документи за кандидатстване:

Професионална автобиография на български език, в Europass формат по образец, достъпен на: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose;

Копие на документ за самоличност;

Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;

Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);

Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит; 

Актуална снимка.

 

6. Място за подаване на документи:

Документите ще се приемат до 17.30 часа на 06 ноември 2020 г. /включително/ в Община Стара Загора, Център за информация и услуги за гражданите, Деловодство, Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, етаж 1 и  Международен младежки център, Стара Загора, бул. „Княз Александър Батенберг“19.

Документите се приемат в запечатан плик с надпис, трите имена на кандидата и длъжността,  за която кандидатства.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора и при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали