Обява за подбор по документи за длъжността "Младежки работник" към Международен младежки център

Размер на шрифта: A A A

1. Описание на длъжността:

Младежкият работник насърчава личностното, социално и образователно развитие на младите хора. Инициира и реализира дейности свързани с основните ценности, на които се основава младежката работа -  разбиране и отдаденост за учене и развитие, равен шанс, социално включване, както и образователното и социално значение на избора, свободата, отговорността и справедливостта.

Младежкият работник работи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Младежкият работник подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. Предлага конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа.

 

2. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Висше образование  - завършена образователна степен бакалавър или магистър;

Владеене на английски език – ниво B1;

Да не са осъждани;

 

3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство:

Участие като доброволец;

Иницииране на младежки инициативи;

Участие в реализиране на проекти;

Добри компютърни умения;

Добри комуникативни умения.

 

4Начин на извършване на подбора:

Проверка на документите.

Интервю.

 До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Брой работни места, за които е обявен конкурса – 1 работно място.

 

5. Документи за кандидатстване:

Професионална автобиография на български език, в Europass формат по образец, достъпен на: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose;

Копие на документ за самоличност;

Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;

Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);

Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит; 

Актуална снимка.

 

6. Място за подаване на документи:

Документите ще се приемат до 17.30 часа на 06 ноември 2020 г. /включително/ в Община Стара Загора, Център за информация и услуги за гражданите, Деловодство, Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, етаж 1 и  Международен младежки център, Стара Загора, бул. „Княз Александър Батенберг“19.

Документите се приемат в запечатан плик с надпис, трите имена на кандидата и длъжността,  за която кандидатства.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора и при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали