Обява за подбор по документи за длъжността главен експерт в отдел "Устройство на територията"

Размер на шрифта: A A A
 1. Кратко описание на длъжността:
 • Процесуално представителство.
 • Административен контрол по Наредбите на Община Стара Загора  и нормативните актове по устройство на територията. Осъществява контрол при образувани производства по  ЗАНН или друг предвиден ред в ЗУТ.
 • Съгласуване на заповеди, договори за услуги, доставка и други, свързани с работата на отдела.
 • Участва в комисии, изготвя документи по контрол и регистрация на строежи и извършва други допълнителни дейности, свързани с работата на отдела.
 • Участва в изготвянето на задания за проектиране на строителни общински обекти, включени в бюджета.
 • Проучва и подготвя отговори  по заявления, молби, жалби, сигнали и предложение на граждани и др.
 • Участва в определянето на обекти общинска собственост, предмет на проектиране и строителство.

           

2. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование, магистър „Право“.
 • Професионален опит – минимум две години.
 • Придобита юридическа правоспособност.

 

4. Необходими документи:

 • Автобиография/СV по европейски образец /със снимка/.
 • Копие от диплом за завършено образование.
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 • Копие от документи, удостоверяващи придобита юридическа правоспособност и други допълнително придобити квалификации /при наличие на такива/.

 

5. Вид заетост:

 • Пълно работно време.

Документите на кандидатите ще се приемат до 07.03.2022г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел:  042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали