Обява за подбор по документи за длъжността главен експерт в отдел "Кадастър и регулация"

Размер на шрифта: A A A

1. Кратко описание на длъжността:

 • Проверява скиците, издадени на основание кадастралните и регулационни планове с нанесени  подземни  комуникации.
 • Съгласува проекти за линейни обекти. Подготвя строителни разрешения за линейни обекти. Проверява и съгласува екзекутивна документация за линейни обекти.
  • Участва в заседанията на ОбЕСУТ  и дава становища по разглежданите проекти.
  • Участва в комисии за определяне на трасета на линейни обекти.
  • Извършва проверки по сигнал на граждани и юридически лица и отговаря съобразно направените констатации.
  • Извършва периодични проверки по изпълнение на линейни подземни обекти.
 • Предоставя информация на граждани и юридически лица на база наличен картен материал за подземната инфраструктура на територията на общината.
 • Контролира съхраняването на архива на издадените строителни разрешения за линейни подземни обекти.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“.
 • Специалност – геодезия, картография и фотограметрия.
 • Професионален опит – минимум две години.

3. Допълнителни умения и квалификация:

 • Компютърна грамотност.

4. Необходими документи:

 • Автобиография/СV.
 • Копие от диплом за завършено висше образование по изискваната специалност.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация /ако притежава такава/.

5. Вид заетост:

 • По заместване.
 • Длъжността се заема по служебно правоотношение.

Документите на кандидатите ще се приемат до 16.03.2022 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел:  042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали