Конкурс за заемане на длъжността "Уредник" в музей "Литературна Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

На основание Заповед №10-00-774/13.04.2021г. на Кмета на Община Стара Загора,  във връзка с чл.90, ал.1 и 2 и чл.91 от Кодекса на труда 

 

О  Б  Я  В  Я  В  А:

Конкурс за заемане на длъжността „Уредник” в музей „Литературна Стара Загора“  

Код по НКПД 2621-6004

 

Място на работа:  музей „Литературна Стара Загора“

Характер на работа: комплектува, обработва и дигитализира движимите културни ценности в музейните фондове на музей „Литературна Стара Загора“; приема посетители, провежда беседи, изготвя справки; участва в подготовката на изложби и в провеждането на литературни вечери, чествания, представяния на книги и други културни прояви в музея; участва в разработването и реализирането на инициативата „Литературни маршрути“- съществена част от туристическата програма на града

І. Изисквания за длъжността:

1. Минимални изисквания:      

1.1. Образование – висше;

1.2. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;

1.3. Област на висше образование „Хуманитарни науки“;

1.4. Професионални направления - „Филология“, „История и археология“ „Философия“ според Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с ПМС №125/2002 г.;

1.5.Професионален опит –    не се изисква;

 

2. Допълнителни изисквания 

2.1.Познаване на нормативната уредба в областта на музейното дело и опазване на културните ценности;

2.2. Притежаване на организационни умения,  нагласа за работа в екип, инициативност, адаптивност, комуникативност; 

2.3. Компютърна грамотност

2.4. Владеене на английски език

 

3.Като предимства се считат:

Образователно-квалификационна степен „магистър“       

Професионален опит по специалността

 

II. Необходими документи за участие в конкурса

4. Кандидатите за участие в конкурса  да представят следните документи:

4.1. Заявление до Кмета на Община Стара Загора /свободен текст/;

4. 2. Автобиография /CV/;

4.3. Документ за придобито образование, специалност, които се изискват  за длъжността /копие и оригинал за сверка/;

4.4. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /ако притежава такъв/;

4.5. Копие от документ за самоличност;

4.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и при прекъсване на трудовия стаж повече от 6 календарни месеца ;

4.7. Свидетелство за съдимост;

4.8. Документ за владеене на английски език;

4.9. Документ за компютърна грамотност

 

5. Документите за участие  конкурса от т.4.1 до т.4.9. включително се подават в гр. Стара Загора , бул.”Цар Симеон Велики” 107, Община Стара Загора, ет.7, ст.707, тел. 042/614-867 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

 

6. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на всеки кандидат за запознаване с нея в ст.707, ет.7 на Община Стара Загора.

7. Одобрените кандидати, представили необходимите документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат информирани писмено за датата, часа   и мястото на провеждането на   събеседването на тема: „Музей „Литературна Стара Загора“ – постоянна експозиция, периоди, автори, знакови творби; нормативни документи, регламентиращи опазването на културното наследство“.

  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали