Конкурс за заемане на длъжността „Управител” на Защитени жилища за пълнолетни лица с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед №10-00-1211/02.06.2021 г. на Кмета на общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за заемане на длъжността „Управител” на Защитени жилища за пълнолетни лица с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания , гр. Стара Загора

І. Характер на дейността
Управителят организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Защитените жилища за пълнолетни лица с увреждания и Дневния център за пълнолетни лица с увреждания съгласно действащото законодателство. Осигурява пребиваването, предоставянето на социални услуги и медицински грижи на лицата с цел осигуряване на оптимални условия за гарантиране на безопасността им и опазване на здравето и живота им. 

ІІ. Изисквания към кандидатите

 1. Образование - Висше, минимална образователно-квалификационна степен „Магистър” 
 2. Специалност – „Социални дейности”; „Социален мениджмънт”; „Медицина”; „Психология”; „Социална работа и медиация”; „Социална педагогика”; „Специална педагогика”.
 3. Трудов стаж – минимум 3 години по специалността   
 4. Да е български гражданин.
 5. Да не е осъждан, с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
 6. Да не е лишен от правото да упражнява професията си
 7. Да не страда от заболявания, които застрашават живота или здравето на потребителите.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса

 1. Представяне на Програма за развитие на Защитени жилища за пълнолетни лица с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Стара Загора за 3 години и събеседване по разработената програма.
 2. Събеседване върху нормативните документи, касаещи цялостната административно-управленска и финансова дейност на заведенията и правата и задълженията на управителя като работодател на персонала в тях.

ІV. Необходими документи за допускане до конкурс:

 1. Заявление за участие в конкурс (свободна форма).
 2. Документ за самоличност (за сверка)
 3. Документ за завършено висше образование по посочените специалности (копие)
 4. Професионална автобиография.
 5. Копие от трудова книжка и/или служебна книжка и/или осигурителна книжка или друг официален документ, удостоверяващ трудовия стаж и заеманите длъжности.
 6. Мотивационно писмо
 7. Свидетелство за съдимост – оригинал (в срок на валидност)
 8. Карта за прeдварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжноста (оригинал).
 9. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет по повод психично заболяване (оригинал).
 10. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява професията си, а за кандидатите със специалност „Медицина” и документ от БЛС
 11. Референция от предходен работодател.

V. Срок и място на подаване на документите
Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата /до 02.07.2021 г. вкл./ в „Личен състав” на Отдел „Здравеопазване и социални дейности”, Община Стара Загора, ет. 7 стая 712 в запечатан плик, на който са посочени трите имена и адрес за кореспонденция с кандидата. Едновременно с документите за кандидатстване, в отделен запечатан плик с надпис „Програма”, кандидатите подават разработената от тях „Програма за развитие на Защитени жилища за пълнолетни лица с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Стара Загора за 3 години”.
Допълнителна информация относно конкурса на тел. 042/614 872; 042/614 871            

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали