Конкурс за заемане на длъжността „Управител” на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 10-00-1950/30.07.2021г. на Кмета на общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за заемане на длъжността „Управител” на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Стара Загора.

І. Характер на дейността

Управителят на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ организира, ръководи и контролира цялостната дейност по предоставянето ѝ съгласно действащото законодателство. Разработва процедурата/процедурите за заявяване, насочване, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и за ползването на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, създава организация за тяхното прилагане и спазване. Подбира и назначава екипа за администриране на услугата, както и определения брой лични асистенти. Изпълнява всички дейности и ангажименти като второстепенен разпоредител с бюджет по Бюджета на община Стара Загора. Организира, ръководи и контролира и цялостната дейност по изпълнение на Закона за личната помощ.

ІІ. Изисквания към кандидатите

 1. Образование - Висше, минимална образователно-квалификационна степен „Магистър” 
 2. Професионален опит – минимум 3 години опит в управлението на хора и финанси или 3 години стаж в сферата на социалните услуги или здравеопазването.   
 3. Да е български гражданин.
 4. Да не е осъждан, с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
 5. Да не е лишен от правото да упражнява професията си
 6. Да не страда от заболявания, които застрашават живота или здравето на потребителите.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса

 1. Представяне проект на Методика за организиране и предоставяне на услугата „Асистентска подкрепа“ и събеседване върху него.
 2. Събеседване върху нормативните документи, касаещи цялостната административно-управленска и финансова дейност по услугата „Асистентска подкрепа“, дейностите по прилагане на Закона за личната помощ и правата и задълженията на ръководителя като работодател на персонала.

ІV. Необходими документи за допускане до конкурс:

 1. Заявление за участие в конкурс (свободна форма).
 2. Документ за самоличност (за сверка)
 3. Документ за завършено висше образование (копие)
 4. Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификации и завършени обучения.
 5. Професионална автобиография.
 6. Копие от трудова книжка и/или служебна книжка и/или осигурителна книжка или друг официален документ, удостоверяващ професионалния/трудовия стаж и заеманите длъжности.
 7. Мотивационно писмо
 8. Свидетелство за съдимост – оригинал (в срок на валидност)
 9. Карта за прeдварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността (оригинал).
 10. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет по повод психично заболяване (оригинал).
 11. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява професията си, а за кандидатите със специалност „Медицина” и документ от БЛС
 12. Референция от предходен работодател.

V. Срок и място на подаване на документите

Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата (до 31.08.2021г.) включително в „Личен състав” на Отдел „Здравеопазване и социални дейности”, Община Стара Загора, ет. 7 стая 712 в запечатан плик, на който са посочени трите имена и адрес за кореспонденция с кандидата. Едновременно с документите за кандидатстване, в отделен запечатан плик, кандидатите подават разработената от тях „Методика за организиране и предоставяне на услугата „Асистентска подкрепа”

Допълнителна информация относно конкурса на тел. 042/614 872; 042/614 871

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали