Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване”

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване”

1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”;
 • Професионален опит 4 години;  
 • Ранг – ІІІ-ти младши  /ако лицето е работило като държавен служител/
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
 • Специалност, по която е придобито образованието - от професионално направление: Информатика и компютърни науки или Комуникационна и компютърна техника;
 • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба, за изълнение на длъжността;
 • Познаване устройството, функциите и дейността на държавната администрация, на местното самоуправление и местната администрация;
 • Професионален опит в извършване на дейности в области свързани с функциите определени в длъжностната характеристика на конкурсната длъжност;
3. Начин на провеждане на конкурса:
 • решаване на тест;
 • интервю /с издържалите теста кандидати/.
4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят:
 1. Писмено заявление за участие в конкурса /по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/, към заявлението се прилагат:
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
5. Кратко описание на длъжността: Началник отдел „Административно и информационно обслужване“, ръководи работата на отдела и служителите в него, организира, координира, обезпечава технически и осъществява контрол по  реализиране на процесите, дейностите и проектите във връзка с административното обслужване на гражданите. Осъществява цялостен контрол на автоматизираната информационна система на Община Стара Загора. Ръководи и осигурява организационна, методическа и техническа помощ в работата на служителите в отдела. Гарантира качествената работа на локалната мрежа, развитието и обновяването на информационната система. Осигурява организационна, методическа и техническа помощ в работата на служителите на общината с информационните системи. 
 
6. Основната месечна заплата определена за длъжността е не по-малко от 1000 лева. При назначаване, индивидуалната основна месечна заплата да се определи за Ръководно ниво 7Б, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се подават лично от кандидата или чрез пълномощник. Копията на документите се представят заверени с подписа на кандидата в стая № 401, ет. 4  на Община Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 107, в срок до 10 дни от деня на публикуването на обявлението за конкурса.
 
В случай, че документите се подават по електронен път, Заявлението за участие в конкурса и декларацията на лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Документите се подават на адрес: [email protected]
 
8. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, както и всички други съобщения свързани  с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Стара Загора - https://www.starazagora.bg.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали