Конкурс за заемане на длъжността „Главен уредник“ в къща музей „Гео Милев“

Размер на шрифта: A A A

На основание Заповед № 10-00-1101/ 25.05.2021 г. на Кмета на Община Стара Загора, във връзка с чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, Община Стара Загора обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен уредник“ в къща музей „Гео Милев“

Място на работа: Къща музей „Гео Милев“ - Стара Загора
Характер на работа: Главният уредник организира, ръководи и контролира цялостната дейност на къща музей „Гео Милев“, свързана с пълноценното участие на музейната институция в регионалния и национален културен живот  и провеждането на държавната политика по опазване на движимите културни  ценности и музейното дело.

I. Изисквания за заемане на длъжността
1. Минимални изисквания
1.1. Образование – висше
1.2. Образователна-квалификационна степен – „Магистър“
1.3. Специалност, по която е придобито образованието от професионално направление „Филология“ или „Социология, антропология, науки за културата“, според Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с ПМС №125/2002 г.
1.4. Професионален опит - 2 години в съответното професионално направление 
1.5. Владеене на английски език
1.6. Компютърна грамотност
1.7. Притежаване на управленска компетенция, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, мениджърски умения
1.8. Притежаване на организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях, нагласа за работа в екип, инициативност, адаптивност, комуникативност, дисциплинираност, лоялност, творчество
1.9. Познаване на националното законодателство за опазване на културното наследство и музейното дело. 
 
Като предимство се счита:       
Присъдени научни степени или научни звания 
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти
 
ІІ. Начин на провеждане на конкурса
2. Защита на концепция за дейността и развитието на къща музей „Гео Милев“- Стара Загора за период от три години
3. Събеседване
 
ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса
4. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:
4.1. Заявление до Кмета на Община Стара Загора
4.2. Професионална автобиография
4.3. Документ за завършено висше образование: образователно – квалификационна степен „магистър“
4.4. Копие от трудова /служебна/ книжка
4.5. Копие от документ за самоличност
4.6. Медицинско свидетелство, издадено от болнично или поликлинично заведение /при прекъсване на трудовия стаж повече от 6 месеца/
4.7. Свидетелство за съдимост
4.8. Документ за владеене на английски език
4.9. Документ за компютърна грамотност 
4.10. Писмено разработена концепция за дейността и развитието на къща музей „Гео Милев“ -Стара Загора  за период от три години
       
Концепцията съдържа: 
а/ анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
б/ определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
в/ тенденции и възможности за развитието на музея като културна и научна институция и мястото й в музейната мрежа; осъществяване на общи творчески задачи със сродните културни институции от града, региона и страната;
г/ представяне и популяризиране на музея чрез електронните медии и печатни издания сред местната общност, пред гостите на града и в глобалната мрежа. 
 
5. Документите за участие в конкурса от т.4.1 до т.4.10. включително се подават в гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” 107, Община Стара Загора, ет. 7, стая 707, тел. 042/614-867 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.
6. Писмената разработка на концепция за дейността и развитието на къща музей „Гео Милев“ - Стара Загора за период от три години, се представя от кандидата в шест екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
7. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на всеки кандидат за запознаване с нея в стая 707, ет. 7 на Община Стара Загора.
8. Одобрените кандидати, представили необходимите документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат информирани писмено за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали