Конкурс за заемане на длъжността Главен експерт в Отдел „Устройство на територията"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел „Устройство на територията“, Дирекция „Строителство и инвестиции“

1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”;
 • Професионален опит 2 години;  
 • Ранг – ІV-ти младши  /ако лицето е работило като държавен служител/.

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Специалност – Строителство и архитектура на сгради и съоръжения от професионално направление  Архитектура, строителство и геодезия;
 • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба, за изълнение на длъжността;
 • Познаване устройството, функциите и дейността на държавната администрация, на местното самоуправление и местната администрация;
 • Професионален опит в извършване на дейности в области свързани с функциите определени в длъжностната характеристика на конкурсната длъжност;

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;
 • интервю /с издържалите теста кандидати/.

4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят:

 1. Писмено Заявление за участие в конкурса /по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/, към заявлението се прилагат:
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;

5. Кратко описание на длъжността: Главният експерт в Отдел „Устройство на територията“ при Дирекция „Строителство и инвестиции“, отговаря за дейността по подготовка на проектни документи, свързани с изграждане, ремонт и поддръжка на обекти, собственост на Община Стара Загора, когато същите се изграждат със средства от бюджета на Общината, средства от Европейския съюз и друго финансиране. Участва в планирането и изграждането на нови и ремонта на съществуващите общински сгради. Носи пряка отговорност за извършваните от него действия, свързани с изпълнението на длъжността. 

6. Основната месечна заплата определена за длъжността е не по-малко от 800 лева. При назначаване, индивидуалната основна месечна заплата ще се определи за Експертно ниво 5, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се подават лично от кандидата или чрез пълномощник. Копията на документите се представят заверени с подписа на кандидата в стая № 401, ет. 4  на Община Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 107 от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 ч. до 17:30 ч., в срок до 10 дни от деня на публикуването на обявлението за конкурса.

В случай, че документите се подават по електронен път, Заявлението за участие в конкурса и декларацията на лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Документите се подават на адрес: [email protected]

8. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, както и всички други съобщения свързани  с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Стара Загора - https://www.starazagora.bg.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали