Конкурс за заемане на длъжността Главен експерт в Дирекция „Общински проекти и контрол по строителството“

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция „Общински проекти и контрол по строителството“

 1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
  • Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”;
  • Професионален опит 2 години;
  • Ранг – ІV-ти младши /ако лицето е работило като държавен служител/.
 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
  • Висше техническо образование, направление Архитектура, строителство и геодезия, специалност – Строителство на сгради и съоръжения или Строителство и архитектура на сгради и съоръжения;
  • Пълна проектантска правоспособност;
  • Познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на длъжността и умения за ползване на същата; Дигитална компетентност;
  • Познаване устройството, функциите и дейността на държавната администрация, на местното самоуправление и местната администрация;
  • Професионален опит в извършване на дейности в области свързани с функциите определени в длъжностната характеристика на конкурсната длъжност;
 3. Начин на провеждане на конкурса:
  • решаване на тест;
  • интервю /с издържалите теста кандидати/.
 4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят:
  • Заявление - Писмено заявление за участие в конкурса /по образец, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС/, към заявлението се прилагат:
   • Декларация - Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
   • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
   • Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
   • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;
 5. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстването за работа при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 6. Кратко описание на длъжността: Главният експерт в Дирекция „Общински проекти и контрол по строителството“, отговаря за дейността по подготовка на проектни документи, свързани с изграждане, ремонт и поддръжка на обекти, собственост на Община Стара Загора, когато същите се изграждат със средства от бюджета на Общината, средства от Европейски съюз и др. финансиране. Участва в планирането и изграждането на нови и ремонта на съществуващите общински сгради. Оценява и одобрява инвестиционни проекти в части „Строителни конструкции“ и ПБЗ. Носи пряка отговорност за извършваните от него действия, свързани с изпълнението на длъжността.
 7. Минимален размер на основната заплата – 720.00 лева. Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 8. Подаването на заявлението и приложенията към него се подават лично от кандидата или чрез пълномощник. Копията на документите се представят в стая № 401, ет. 4 на Община Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 107 от 8.30 до 12.30 часа и от 13.30 ч. до 17.30 ч., в срок до 10 дни от деня на публикуването на обявлението за конкурса.
  В случай, че документите се подават по електронен път, Заявлението за участие в конкурса и декларацията на лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Документите се подават на адрес: [email protected]
 9. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, както и всички други съобщения свързани с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Стара Загора - www.starazagora.bg.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали