Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на общинска Детска ясла № 3 „Маргаритка”

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 10-00-1210/02.06.2021г. на Кмета на общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на общинска Детска ясла № 3 „Маргаритка”

І. Характер на дейността
Директорът на детската ясла организира, ръководи и контролира цялостната дейност на заведението съгласно действащото законодателство, представлява детската ясла пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица; отговаря за хигиенния и противоепидемичен режим; сключва, изменя и прекратява трудови договори на лицата, които работят в детската ясла; утвърждава щатното разписание на детската ясла; утвърждава правилник за вътрешния ред в детската ясла; отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджета на детската ясла.

ІІ. Изисквания към кандидатите

 1. Образование:
  • - Висше образование по специалност „Медицина” – образователно-квалификационна степен „Магистър” или
  • - Висше образование по специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка” – образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
 2. Трудов стаж – минимум 1 година по специалността.  
 3. Да е български гражданин.
 4. Да не е осъждан, с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
 5. Да не страда от заболявания, които застрашават живота или здравето на децата.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса

 1. Представяне на Програма за развитие на детската ясла за 3 години.
 2. Събеседване по разработената програма и нормативните документи, касаещи организацията и дейността на заведението и Кодекса на труда.

ІV. Необходими документи за допускане до конкурс:

 1. Заявление за участие в конкурс.
 2. Документ за самоличност /за сверка/
 3. Документ за придобито образование по посочените специалности /копие/
 4. Диплом или други документи за придобити допълнителни квалификации /копие/
 5. Професионална автобиография.
 6. Копие от трудова книжка и/или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ  трудовия стаж и заеманите длъжности.
 7. Мотивационно писмо
 8. Свидетелство за съдимост – оригинал /в срок на валидност/
 9. Карта за прeдварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжноста /оригинал/.
 10. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет по повод психично заболяване /оригинал/.
 11. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява професията си, за кандидатите със специалност „Медицина” - документ от БЛС, за кандидатите със специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка” – документ от БАПЗГ
 12. Референция от предходен работодател.

V. Срок и място на подаване на документите
Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата /до 02.07.2021г. вкл./ в „Личен състав” на Отдел „Здравеопазване и социални дейности”, Община Стара Загора, ет. 7 стая 712 в запечатан плик, на който са посочени трите имена и адрес за кореспонденция с кандидата. Едновременно с документите за кандидатстване, в отделен запечатан плик с надпис „Програма”, кандидатите подават разработената от тях „Програма за развитието на детската ясла за 3 години.”
Допълнителна информация относно конкурса на тел. 042/614 872; 042/614 871

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали