Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 10-00-1209/02.06.2021 г. на Кмета на общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания гр. Стара Загора

І. Характер на дейността
Директорът на дома за пълнолетни лица с физически увреждания организира, ръководи и контролира цялостната дейност на заведението съгласно действащото законодателство. Осигурява пребиваването, предоставянето на социални услуги и медицински грижи на потребителите с цел осигуряване на оптимални условия за гарантиране на безопасността им и  опазване на здравето и живота им.

ІІ. Изисквания към кандидатите

 1. Образование - Висше, минимална образователно-квалификационна степен „Магистър” 
 2. Професионален опит – минимум 3 години опит в управлението на хора и финанси или 3 години стаж в сферата на социалните услуги или здравеопазването.   
 3. Да е български гражданин.
 4. Да не е осъждан, с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
 5. Да не е лишен от правото да упражнява професията си
 6. Да не страда от заболявания, които застрашават живота или здравето на потребителите.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса

 1. Представяне на Програма за развитие на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания за 3 години и събеседване по разработената програма.
 2. Събеседване върху нормативните документи, касаещи цялостната административно-управленска и финансова дейност на заведението и правата и задълженията на директора на дома  като работодател на персонала в него.

ІV. Необходими документи за допускане до конкурс:

 1. Заявление за участие в конкурс (свободна форма).
 2. Документ за самоличност (за сверка)
 3. Документ за завършено висше образование (копие)
 4. Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификации и завършени обичения.
 5. Професионална автобиография.
 6. Копие от трудова книжка и/или служебна книжка и/или осигурителна книжка или друг официален документ, удостоверяващ професионалния/трудовия стаж и заеманите длъжности.
 7. Мотивационно писмо
 8. Свидетелство за съдимост – оригинал (в срок на валидност)
 9. Карта за прeдварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжноста (оригинал).
 10. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет по повод психично заболяване (оригинал).
 11. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява професията си, а за кандидатите със специалност „Медицина” и документ от БЛС
 12. Референция от предходен работодател.

V. Срок и място на подаване на документите
Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата /до 02.07.2021 г. вкл./ в „Личен състав” на Отдел „Здравеопазване и социални дейности”, Община Стара Загора, ет. 7 стая 712 в запечатан плик, на който са посочени трите имена и адрес за кореспонденция с кандидата. Едновременно с документите за кандидатстване, в отделен запечатан плик, кандидатите подават разработената от тях „Програма за развитието на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания за 3 години.”

Допълнителна информация относно конкурса на тел. 042/614 872; 042/614 871

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали