Конкурс за възлагане на частен доставчик на управлението на социалните услуги „Наблюдавано жилище” на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание Заповед № 10-00-268/10.02.2022 г. на Кмета на Общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за възлагане на частен доставчик на управлението на социалните услуги „Наблюдавано жилище” на територията на Община Стара Загора

I. Условия за участие:

 1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително ЮЛНЦ.
 2. В конкурса могат да участват и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
 3. Кандидатите по т. 1 и т. 2 трябва да са вписани в Регистъра към Агенция за качеството на социалните услуги.
  Съгласно § 38, ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги срокът за лицензиране на лицата, които до влизане в сила на Закона са вписани в Регистъра на частните доставчици към Агенцията за социално подпомагане, са длъжни да се лицензират до 31 декември 2021г.
 4. Лицензът на кандидатите да не е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1-6 при условията на чл. 148, ал. 4 от ЗСУ
 5. Лицензът на кандидатите да не е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ
 6. В конкурса не може да участва кандидат, който:
  • е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
  • се намира в ликвидация;
  • е лишен от право да упражнява търговска дейност;
  • има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията (за физически и юридически лица);
  • има задължения към осигурителни фондове, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията (за физически и юридически лица);
  • е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран (за физически лица). Когато участниците са юридически лица, на изискванията, посочени в настоящата точка, следва да отговарят всички членове на техните управителни и контролни органи.
 7. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред Община Стара Загора промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в 7- дневен срок от настъпването на съответната промяна.

II. Изисквания към кандидатите:

 1. Да са доставчици на социални услуги, имащи опит в предоставянето на социалните услуги, за които кандидатстват;
 2. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с възможност за привличане на допълнителни средства за изпълнение на стандартите и критериите за социални услуги, регламентирани в Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му и нормативната база по свързаност;
 3. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалните услуги. Доставчикът следва да разполага както с основни и препоръчителни специалисти, които да осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга, така и със служители пряко ангажирани с обслужването на потребителите. Квалификацията на служителите и специалистите следва да съответства на тази, която се изисква/допуска за конкретната длъжност.

III. Характеристики и специфика на предоставяните социални услуги в „Наблюдавани жилища“:

Услугата „Наблюдавано жилище“ е разкрита и функционира в община Стара Загора като делегирана държавна дейност от 01.05.2009 г. Ремонтът и обзавеждането на помещенията бяха извършени по проект „CLIP-2“, финансиран от Фондация ОАК – САЩ и МСС – Швейцария и реализиран в община Стара Загора в партньорство с Фондация „Международна социална служба – България”.

От 01.05.2009 г. до момента услугите са се управлявали от НПО - Сдружение „Самаряни”, след проведени конкурси за възлагане на външен доставчик.

Изпълнителят трябва да организира социалната услуга Наблюдавано жилище в 2 броя помещения, собственост на Община Стара Загора, находящи се както следва:

 • Наблюдавано жилище 1” – адрес: гр. Стара Загора, кв. „Зора”, бл. 3, вх. 1, ет. 4, ап. 44
 • Наблюдавано жилище 2” – адрес: гр. Стара Загора, кв. „Железник”, ул. „Загорка” № 9, вх. В, ет. ІІ, ап. 4

Максималният капацитет на социалната услуга е 8 места, по 4 за всяко едно от наблюдаваните жилища, при минимална численост на персонала 2 щатни длъжности общо, съобразно нормативните изисквания за този вид социална услуга.

Основната цел на услугата е да предостави условия за самостоятелен и независим живот на младите хора под наблюдение на екип от професионалисти, с оглед постигане на ускорена и ефективна социална интеграция чрез развиване на личностните ресурси, придобиване на нови умения за самостоятелен живот, развиване на сътрудничество между младежите в нужда и местните институции и общността.

Услугата е насочена към:

 • младежи, навършили 18 г., които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот;
 • младежи до 25 г. в риск от общността, които нямат семейства или не получават подкрепа от семейството си и които се нуждаят от помощ за постигане на социална интеграция и професионална реализация по пътя им към самостоятелен живот.

В Наблюдаваното жилище се предоставят следните услуги:

 • резидентна грижа за младежи до 25 години;
 • застъпничество и посредничество;
 • информиране и консултиране;

Предвидените дейности трябва да водят до постигане на социално включване и изграждане на социални умения и навици на потребителите.

Необходимо е услугите да бъдат основани на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и да бъдат съобразени с конкретните потребности на всяко прието за обслужване лице.

Изпълнителят трябва да продължи предоставянето на социалните услуги в Наблюдаваните жилища в Община Стара Загора. Те се предоставят при спазване на основни принципи, като:

 • зачитане достойнството на личността;
 • уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
 • зачитане на индивидуалните потребности на лицата;
 • подпомагане на лицата за реализирането им в социалната среда;
 • подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

Всички услуги трябва да се предоставят в съответствие с критериите и стандартите за социални услуги регламентирани в европейското и национално законодателство, Закона за социалните услуги, Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и действащите към момента методики.

Наблюдаваните жилища са обзаведени с необходимото оборудване и обзавеждане за осъществяване на заложените дейности.

Достъпът до услугите се извършва съгласно и в изпълнение на изискванията на ЗСУ и ППЗСУ.

Кандидатът, спечелил конкурса, ще сключи договор за управление на социални услуги с кмета на община Стара Загора.

При сключване на договора с Общината доставчикът се задължава да посочи МОЛ, на което се вменява имуществената отговорност за общото състояние на апартаментите. Общината предава апартаментите с приемно-предавателен протокол, в който се фиксира действителното състояние на отделните помещения, санитарни възли, обзавеждане, инвентар и пр. Всяка година при изготвяне на годишния финансов отчет се извършва инвентаризация. В комисията по инвентаризацията се включва и представител на Общината, който трябва да следи в каква степен инвентаризираното имущество съответства на предаденото при сключване на договора.

Дейностите по настоящото задание ще се осъществяват в рамките на период от 3 години считано от датата на подписване на договор.  

IV. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:

 1. Финансовото участие от страна на Община Стара Загора се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет съобразно субсидия от държавния бюджет според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година или част от нея за издръжка на някоя от изброените услуги като делегирана от държавата дейност, освобождава общината от отговорност и прекратява ангажиментите за предоставяне на социалните услуги за периода, в който не е осигурено финансиране. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за даден финансов период не прекратява Договора с избрания доставчик, освен в случаите, когато услуга е закрита със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
 2. Финансирането на услугите, освен от Държавния бюджет, може да се осъществява и със средства от:
  • Общинския бюджет;
  • Национални и международни програми;
  • Дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
  • Средства от Фонд „Социална закрила';
  • Други източници.
 3. Стандартите за финансиране на делегираната от държавата дейност „Наблюдавано жилище“ през 2022 г. са съгласно Решение № 50 от 03.02.2022 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. При изменение на стандартите от Министерския съвет, Програмата за развитие на социалните услуги и заплащането на Доставчика подлежат на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година, съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на капацитета на някоя от социалните услуги, водещ до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира съответно с анекс към договора. Изпълнителят води отделна счетоводна отчетност за всяка от социалните услуги, обект на възлагане.
 4. Програмата за развитие на социалната услуга, състояща се от Техническо и Финансово предложения, предоставени от кандидатите с конкурсната документация, ги обвързват с тяхната реализация при спечелване на конкурса и представляват неразделна част от договора с Община Стара Загора. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на Доставчика на всяко полугодие. Други промени се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на някоя от социалните услуги, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства. Доставчикът дължи представяне на месечни отчети и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните финансови предложения.
 5. Кметът на Общината осъществява контрол за целесъобразното разходване на предоставените средства.
 6. Община Стара Загора ще предоставя средствата ежемесечно съобразно републиканския бюджет и в размер на 1/12 от годишната издръжка, от датата на подписване на договора.
 7. Финансови предложения, които надхвърлят определения бюджет, ще бъдат отхвърлени.
 8. Срокът на предоставяне на социалните услуги от кандидата е 3 години, считано от датата на подписване на договор.

V. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Представяне на кандидатстващата организация - цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последните пет години с посочване на срокове, финансиране, устойчивост;
 3. Заверено копие от решение за съдебна регистрация;
 4. Заверено копие от картата за идентификация ЕИК/БУЛСТАТ;
 5. Удостоверения, издадени от компетентните държавни и общински органи за обстоятелствата в раздел I т. 4, съответно декларации, подписани от членовете на управителните и контролни органи на кандидата;
 6. Заверено копие от Удостоверение за вписване в регистъра към АСП/Лиценз от Агенция за качеството на социалните услуги (за всички социални услуги, за които кандидатства), /което е приложимо/;
 7. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години;
 8. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум);
 9. Препоръки от финансиращи организации и партньори от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие;
 10. Списък на работния капацитет и персонал на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на кадрите, с които разполага доставчика на социални услуги;
 11. Свидетелство за съдимост на представляващия юридическото лице;
 12. Програма за развитие на социалната услуга включваща:
  • Техническо предложение за социалната услуга, за която се кандидатства за целия 3-годишен период на предоставяне на услугата, което включва: Характеристика на целевата група на конкурсната услуга; Цели на конкурсната услуга; Очаквани резултати; Методи на работа; Изисквания към качеството на услугата; Съотносимост към критериите и стандартите за качество; Инструменти за проверка на качеството на услугата; Мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата; Подробно описание и график на дейностите; Работен капацитет на кандидата и квалификацията на кадрите, съдържаща организационната структура; Оперативно и финансово управление на услугата; Щатно разписание, квалификация; Програми за обучение и отговорности на персонала.
  • Финансово предложение (в лева), включващо детайлизирано описание на:
   • разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;
   • разходи за издръжка;
   • подробна обосновка на разходите в свободен текст.
 13. Програма за развитие на качеството на социалната услуга, обект на конкурса, съгласно критериите и стандартите за предоставяне на социалните услуги, приети със Закона за социалните услуги и подзаконовата нормативна уредба, приета до обявяване на конкурса.

Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на тези, които изрично са посочени от Възложителя – в заверени за вярност копия, подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).

VI. Краен срок и място за подаване на документите:

 1. Документите по настоящия конкурс се подават лично, в стая 719, ет. 7 в сградата на Община Стара Загора. Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 28.03.2022 година (не по-малко от 45 дни от датата на заповедта и датата на публичното обявление). Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик.
 2. Върху плика кандидатът посочва наименование, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес.
 3.  Всички документи, подготвени от кандидатите трябва да бъдат на български език. Документи, чиито оригинал е на чужд език, се представят и в легализиран превод на български език.
 4. Предложения, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

VII. Дата, час и начин на провеждане на конкурса

 1. Конкурсът ще се проведе неприсъствено за кандидатите на 30.03.2022 от 10.00ч. в стая 710, ет. 7 в сградата на Община Стара Загора от Комисия, назначена със заповед на кмета на община Стара Загора, която се състои от 5 члена.
 2. Конкурсът ще се проведе на два етапа
  • Първи етап: Комисията назначена със заповед на кмета разглежда представените от кандидатите документи, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие се отстранява.
  • Втори етап: Комисията разглежда, оценява и класира представените програми за предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище“
 3. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в Общината.
 4. Комисията съставя Протокол за провеждането на конкурса.

VIII. Критерии за оценяване – комисията извършва оценка на кандидатите по следните критерии:

 1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки
 2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – 10 точки
 3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 15 точки
 4. Финансова стабилност на кандидата – 10 точки
 5. Оценка на Техническото предложение - 25 точки
 6. Оценка на Финансовото предложение - 10 точки
 7. Програма за развитие на качеството на социалните услуги - 10 точки
 8. Възможност за привличане на допълнителни средства – 10 точки

Максимален общ брой точки: 100

Всеки член от Комисията поставя индивидуални оценки по посочените по-горе критерии, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове.

Кандидатите, получили краен резултат 70 и повече точки, се класират от Комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 70 точки, се считат за неиздържали конкурса.

IX. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса

 1. В срок до 3 работни дни от получаването на изготвените протоколи, кметът на Община Стара Загора издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат;
 2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта;
 3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й;
 4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите, кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място;
 5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат.  

Допълнителна информация на тел.  042/ 614 872, 042/ 600 484 и 042/ 614 879

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали