Конкурс за управител на „Обредни дейности” ЕООД

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора, на основание чл. 62 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Решениe № 386/25.06.2020 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-1979/15.07.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява

Конкурс за управител на „Обредни дейности” ЕООД Стара Загора

Кандидатите да имат завършено висше образование и трудов стаж минимум 5 години, от които 2 години на ръководна длъжност, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите. Да са в трудоспособна възраст. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления, освен ако са реабилитирани.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати, да разработят и представят програма за развитието и дейността на „Обредни дейности“ ЕООД за тригодишен период на управление.

Конкурсът ще се проведе на два етапа.
  1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
  2. Представяне на разработената програма от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.

Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса, както дата, място и час на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора на 19.08.2020 г.

Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок от 20.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

Документи за кандидатстване:
  • Заявление за участие в конкурса
  • Копие на диплома за висше образование
  • СV /Автобиография/
  • Свидетелство за съдимост
  • Медицинско свидетелство
  • Копие от документ за изискуемия трудов стаж и копие на документ за професионален опит.

Документи се приемат до 17:00 часа на 14.08.2020 г. /включително/ в Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ 107, Информационен център - Деловодство, в запечатан плик с надпис, трите имена на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

Допълнителна информация на телефон: 042/614 635, стая № 405, ет. 4, Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали