Конкурс за управител на „Диагностично-консултативен център I-Стара Загора“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 от Закон за Публични предприятия, чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и Решение № 9 от 07.12.2023 г. на Общински съвет Стара Загора, се обявява конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I - Стара Загора“ ЕООД .

С Решението са определени:

І. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани, или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава страна по споразумение за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария
 2. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт, или лице с образователна-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление, и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт                                                
 3. Да имат най-малко 5 години трудов стаж по специалността, която е придобита на основание завършено висше образование
 4. Да не са поставени под запрещение
 5. Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер
 6. Да не са лишени от правото да заемат длъжността управител на публично предприятие
 7. Да не са обявени в несъстоятелност, като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори
 8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори
 9. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община
 10. Да не извършват търговски сделки от свое или чуждо име
 11. Да не са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност
 12. Да не са управители или членове на изпълнителен и контролен орган на друго публично предприятие

Изискванията по т.10 и т.11 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

ІІ. Определени са следните документи необходими за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст/ 
 2. Професионална автобиография подписана от кандидата
 3. Заверен от кандидата препис от диплома за завършено висше образование и квалификация съгласно чл.63, ал.1 от ЗЛЗ
 4. Заверени от кандидата преписи от документи за трудов стаж, професионален и управленчески опит
 5. Свидетелство за съдимост -  в оригинал
 6. Декларация, че са налице условията по точки от  I.4  до  I.12
 7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Програмата се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите.

Информация, необходима за разработване на програма за развитието и дейността на ДКЦ-I  Стара Загора“ ЕООД / структура, бюджет, численост и щатно разписание на персонала/ кандидатите могат да получат от съответното лечебно заведение, на основание подадено искане, в срока на подаване на документите.

III. Етапи при провеждане на конкурса

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса да се допуснат кандидатите, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността,  съгласно закона и приложимите нормативни актове
 2. Представяне на програма за развитието и дейността на дружеството за три годишен период на управление
  Програмата следва да включва: анализ и оценка на състоянието на дейността на „Диагностично-консултативен център I - Стара Загора“ ЕООД, в това число качество на здравното обслужване, състояние на материално-техническа база, тенденции в развитието на лечебното заведение, мерки за подобряване качеството на здравната помощ, мерки за подобряване и обновяване на материално-техническата база, подобряване нивото на заплащане на труда на работещите в предприятието лица, предприемане на мерки за подобряване на финансовите резултати на дружеството.
 3. Събеседване с допуснатите кандидати, получили оценка на изготвената програма не по-ниска от четири точки, по шестобалната система, по приета Методика за оценка на програмата за развитието и дейността на дружеството, приета с Решение № 9 от 07.12.2023 г. на Общински съвет Стара Загора.

Критериите за подбор при номиниране на кандидатите се извършва по методика за оценка на критериите приета с Решения № 9 от 07.12.2023 г. на Общински съвет Стара Загора.

IV. Документи се приемат в срок от тридесет дни от датата на публикуване на настоящата обява за конкурса, в Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107 - Деловодство, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

V, Мястото, на което ще се обяви датата за провеждане на конкурса, списъците на допуснатите кандидати и други съобщения – интернет страницата на Община Стара Загора https://www.starazagora.bg, в раздел „Конкурси и обявления за работа“.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 042/614 635- стая 405,  Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали