Конкурс за избор на управител на Областен Информационен Център – Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Минимални изисквания:
 • Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен „магистър”.
 • Управленски опит: минимум 1 година.
 • Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове; или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги; опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, конференции и др.
Допълнителна квалификация:
 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти.
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво). Ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.
Основни задължения и отговорности:
 • Планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на екипа на ОИЦ в сътрудничество с ръководителя на проекта в съответствие с конкретните изисквания, указания и възложени отговорности от отдел „Информация и комуникация“, дирекция ЦКЗ в АМС. 
 • Съгласува целите и нормативите за работа, разработва и предоставя за одобрение планове и графици, подготвя отчети за дейността на ОИЦ пред работодателя, ръководителя на проекта, отдел „Информация и комуникация“, дирекция ЦКЗ в АМС.
 • Сътрудничи на Управляващите органи (УО) на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, при организирането на инициативи за информация и публичност.
 • Активно развива връзки и сътрудничи с членовете на мрежата на ОИЦ, други мрежи за информация на Европейската комисия, регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините, включително при организиране на събития.
 • Координира и отговаря за работата на екипа на ОИЦ по предоставяне на необходимата основна и специфична информация за Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, както и за Споразумението за партньорство и програмите, съфинансирани от ЕСИФ – по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ.
 • Организира и отговаря за събирането, обобщаването и анализирането на информация за специфичните нужди от обучение и подкрепа за целевите групи на областно ниво.
 • Координира и контролира работата по разпространяването на информация и документи.
 • Контактува с представителите на медиите.
 • Отговаря за организирането на събития за популяризиране на оперативните програми на територията на областта – семинари, обучения, посещения, лекции и др.
Провеждане на конкурса:
 1. Кандидатите подават документите си лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсна комисия преглежда документите и допуска до участие в конкурса само кандидатите, покриващи минималните изисквания за заемане на длъжността.
Допускат се само лица, представили всички необходими документи, както следва:
 • Професионална автобиография на български език, в Europass формат по образец, достъпен на: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose;
 • Документи, доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;
 • Документи, доказващи квалификация и умения – копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки, сертификати, удостоверения, референции и други документи, доказващи покриване на изискванията;
 • Документи, доказващи минимален управленски или друг експертен опит – копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект/и и други документи, доказващи изпълнение на изискванията;
 • Документи, доказващи  допълнителна квалификация, даваща предимство при класиране.

Вид на договора: Трудов, 8 часа работен ден

Срок на договора: До 31.12.2021 г.

Основна месечна заплата: 2000 лв.

Място на подаване на документите: Общинска администрация, Център за информация и услуги за гражданите, Деловодство, Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, етаж 1.

Документите се подават в запечатан плик с надписани име на кандидата, телефон за връзка и позицията за която се кандидатства.

Подробна длъжностна характеристика на позицията е на разположение на заинтересованите в Деловодството на Общинска администрация, Стара Загора.

Срок за подаване на документи: 30 дни след датата на публикуване на обявата в Интернет страницата на Община Стара Загора, раздел „Конкурси и обявления за работа“, както и на Единния информационен портал: http://www.eufunds.bg - до 27.08.2020 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап на конкурса ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Стара Загора, Интернет страницата на общината https://www.starazagora.bg, раздел „Конкурси и обявления за работа“ и на http://www.eufunds.bg.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали