Конкурс за избор на експерт "Комуникация и информация" в Областен информационен център - Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Минимални изисквания:

 • Образование – висше образование, степен бакалавър
 • Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ, Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, опит в организирането и провеждането на информационни събития, комуникационни кампании, връзки с обществеността и работа с медиите.
 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти.
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Основни задачи:

 • Извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ, възложени му пряко от управителя на центъра, от ръководителя на проекта, или от представител на отдел „Информация и комуникация“, след съгласуване с управителя на ОИЦ.
 • Предоставя необходимата основна и специфична информация за СП и програмите, финансирани от ЕСИФ, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ;
 • Разпространява информация и документи по открити процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ;
 • Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;
 • Разпространява безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други евпорейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ или ЕСИФ;
 • Разпространява обща информация  за политиките на ЕС и информация и информационни материали за областта;
 • Събира, обобщава и предоставя информация за добри практики.

Специфични задачи:

 • извършва комуникационни и експертни дейности, извършвани от ОИЦ на територията на областта;
 • поддържа активно сътрудничество с националните, регионалните и местни медии и експертите „връзки с обществеността“ на общините и областните администрации;
 • изготвя и разпространява покани и прессъобщения за предстоящи срещи, събития и други публични прояви на ОИЦ, отдел „Информация и комуникация“, дирекция ЦКЗ в АМС и УО на територията на областта.

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността.

До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи, както следва:

 • Професионална автобиография на български език, в Europass формат по образец, достъпен на: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose;
 • Документи, доказващи квалификация и умения – копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки, сертификати, удостоверения, референции и други документи, доказващи покриване на изискванията;
 • Документи, доказващи минимален експертен опит – копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект/и и други документи, доказващи изпълнение на изискванията;
 • Документи, доказващи  допълнителна квалификация, даваща предимство при класиране.
 1. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.

 

Вид на договора: трудов, 8 часа работен ден

Продължителност на договора: до приключване на проект BG05SFOP001-4.004-0015-C01 (31.12.2021 г.)

Месечно възнаграждение: 1770,00 лв. с включени дължимите от работодателя осигурителни вноски

Място за подаване на документите: Общинска администрация, Център за информация и услуги за гражданите, Деловодство, Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, етаж 1.

Документите се подават в запечатан плик с надписани име на кандидата, телефон за връзка и позицията за която се кандидатства.

Подробна длъжностна характеристика на позицията е на разположение на заинтересованите в Деловодството на Общинска администрация, Стара Загора.

Срок за подаване на документи: 30 дни след датата на публикуване на обявата в Интернет страницата на Община Стара Загора, раздел „Конкурси и обявления за работа“, както и на Единния информационен портал: www.eufunds.bg - до 13.11.2020 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап на конкурса ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Стара Загора, Интернет страницата на общината www.starazagora.bg, раздел „Конкурси и обявления за работа“ и на www.eufunds.bg.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали